สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,081.35534.0074.3 %5.0608.39388.3436.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย17,426.2223,269.92-33.5 %0.066.90136.08-103.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,140.228,798.90-8.1 %0.066.57114.41-71.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย3,902.143,666.006.1 %3.0104.0037.7263.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,345.111,372.0041.5 %5.0741.50179.4575.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,439.09960.0060.6 %5.0358.3241.3188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,202.257,748.0052.2 %5.03,061.46842.3272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,369.37360.0089.3 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,730.29217.0094.2 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,047.47216.0092.9 %5.0416.8063.6584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,996.96337.0088.8 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย2,961.58226.0092.4 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว637.394.0099.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,292.56742.0077.5 %5.0396.69104.5073.7 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ2,935.68332.0088.7 %5.0234.4960.8074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว860.9239.3095.4 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง2,791.50250.0091.0 %5.0372.3954.1585.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,278.274,993.1146.2 %5.01,593.27413.2874.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,664.643,535.5024.2 %5.0816.00321.7760.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,978.174,204.00-5.7 %0.01,445.101,495.07-3.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,105.57716.0066.0 %5.0608.40256.8657.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,010.621,396.0053.6 %5.01,083.80865.7520.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,533.54499.0080.3 %5.0798.55389.5051.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย1,979.92268.9086.4 %5.01,586.38173.0089.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,380.001,585.0053.1 %5.0950.69673.5829.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,664.061,587.274.6 %2.0562.52263.8953.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,111.511,562.6562.0 %5.01,673.29101.4593.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,338.641,491.0055.3 %5.01,216.900.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย7,883.376,598.3116.3 %5.01,426.07188.9986.7 %5.0
ท่าอากาศยานเลย35,999.4532,897.998.6 %4.0576.07606.96-5.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย2,896.48772.2073.3 %5.0988.710.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,059.79428.0079.2 %5.081.271,520.00-1,770.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,065.22428.0079.3 %5.081.2792.93-14.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,422.14789.0067.4 %5.0874.1556.5393.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,244.72428.0080.9 %5.0741.50400.7246.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,736.031,585.7042.0 %5.0969.69419.0356.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,407.391,380.0068.7 %5.01,730.334,120.67-138.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย2,965.991,315.0055.7 %5.01,102.791,407.03-27.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,656.62918.0065.4 %5.0988.71277.9571.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย10,898.625,296.3551.4 %5.01,502.15122.6891.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,014.261,143.0087.3 %5.0912.65273.1870.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,912.63765.7273.7 %5.01,007.7264.1393.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,893.092,072.0046.8 %5.01,273.95210.9583.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,630.29990.9372.7 %5.01,273.98338.8173.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,282.112,763.68-21.1 %0.0779.5458.4492.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,077.231,990.0078.1 %5.0931.66389.9858.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย29,679.6720,644.2630.4 %5.0984.53483.9550.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,710.24243.4085.8 %5.0570.36125.1278.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,585.78732.0071.7 %5.0874.60516.0241.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย637.73360.0043.5 %5.0703.47146.4579.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,246.853,225.240.7 %0.5912.65353.3661.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,758.161,888.5049.7 %5.01,350.02334.0675.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย5,431.951,538.0171.7 %5.01,958.53535.2572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)10,149.714,367.2457.0 %5.01,579.92961.3039.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,404.584,873.0563.6 %5.01,623.00895.1044.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 123,005.148,104.3464.8 %5.02,636.08490.3581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 26,697.745,923.1411.6 %5.01,532.59570.0062.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย24,106.202,962.5087.7 %5.0329.28305.757.1 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคเลย60,987.8143,405.0028.8 %5.01,657.2964.4996.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย72,924.1324,382.1166.6 %5.0964.75608.1537.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ12,539.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ306.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ9,108.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ341.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย10,765.039,373.0012.9 %5.02,331.872,272.142.6 %1.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ315,365.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,628.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,083.052,320.0024.7 %5.01,102.81406.0863.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,246.811,105.0050.8 %5.0646.41164.2674.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 23,480.775,510.0076.5 %5.04,190.134,490.55-7.2 %0.0
รวม 527,152 274,429 47.94 % 63,758 31,555 50.51 %