สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,511.23741.0078.9 %5.0509.000.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย20,600.3522,828.63-10.8 %0.085.06101.35-19.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,624.901,915.4927.0 %5.0591.6376.0087.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,451.16771.0068.5 %5.0572.6143.9992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย15,358.014,500.3270.7 %5.02,600.76414.2084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,094.53249.0093.9 %5.0306.4478.4574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,697.66435.0088.2 %5.0343.4583.8075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,532.10181.0094.9 %5.0430.6886.4479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,869.53381.0090.2 %5.0303.6276.2574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,525.21328.0090.7 %5.0355.0876.6378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,483.35109.0096.9 %5.0442.2076.2782.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,483.814,632.2315.5 %5.02,545.9496.4096.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย47,045.7540,733.7313.4 %5.02,553.03772.2069.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,535.094,643.66-2.4 %0.01,276.21631.7550.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,212.141,281.8760.1 %5.0435.4934.3492.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย1,612.752,025.00-25.6 %0.0748.67493.6534.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,649.55588.0077.8 %5.0862.03794.047.9 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,090.55529.0087.1 %5.0489.98124.5674.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,296.831,519.9664.6 %5.0794.252,600.75-227.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,560.031,005.0071.8 %5.01,008.29370.5063.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,302.831,873.2543.3 %5.0895.88121.8486.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,809.272,435.1536.1 %5.0796.1996.0287.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย3,735.691.00100.0 %5.01,079.482.8599.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,934.84584.0080.1 %5.0623.09222.7464.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย19,935.09444.0097.8 %5.0226.0782.6563.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,895.59665.0077.0 %5.0737.1557.8592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,054.99691.0077.4 %5.0489.98229.5253.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,735.433,123.6516.4 %5.01,079.48338.2568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,588.0439,696.29-1,006.4 %0.0451.951,320.92-192.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,797.783,490.4727.2 %5.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,571.939,000.00-96.9 %0.01,326.691,118.8015.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,298.414,418.75-2.8 %0.01,079.48122.2688.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,313.672,137.0035.5 %5.0451.95329.0727.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,010.672,576.5214.4 %5.0794.24777.412.1 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,381.802,707.0738.2 %5.0775.22136.5182.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,256.271,406.4073.2 %5.0851.29653.6923.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,735.431,739.1053.4 %5.01,079.48117.6989.1 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,303.241,797.0080.7 %5.0629.66236.5562.4 %5.0
รจจ.หนองคาย 50,074.1225,035.2150.0 %5.0711.45390.4645.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,179.82435.0080.0 %5.0394.8977.8980.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,796.642,083.5645.1 %5.01,279.80505.9160.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,352.95616.0073.8 %5.0470.97111.3176.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย4,536.352,779.4038.7 %5.01,105.06711.8935.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,763.95741.0073.2 %5.0604.080.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,393.27741.0069.0 %5.0451.950.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 132,760.567,358.7977.5 %5.01,437.16759.8747.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 266,025.969,380.0085.8 %5.01,493.89659.8455.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,309.474,451.2829.5 %5.01,381.43407.4670.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,719.382,154.2442.1 %5.0278.23145.8047.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย67,864.4942,866.0036.8 %5.01,263.43970.2523.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย16,653.181,213.0092.7 %5.0618.270.00100.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย58,247.3673,525.45-26.2 %0.0607.06361.8940.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,437.1510,450.71-10.7 %0.01,658.52811.3551.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,540.42978.0061.5 %5.0604.08262.4456.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,274.86904.0060.3 %5.0413.92169.4559.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย29,139.86741.0097.5 %5.03,547.3138.0098.9 %5.0
รวม 595,965 354,637 40.49 % 48,443 19,898 58.93 %