สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,201.94521.0076.3 %5.0467.00232.6250.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม29,272.0815,133.9048.3 %5.0211.9897.8153.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,195.232,132.3133.3 %5.0795.49249.5468.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,650.27790.0070.2 %5.0657.15114.5682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,721.659,413.0036.1 %5.03,148.23720.8877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม3,940.57704.0082.1 %5.0362.1218.9694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,193.13311.0090.3 %5.0267.3339.9185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,189.44493.0084.5 %5.0316.3854.5082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,834.87355.0090.7 %5.0277.8292.5166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,199.79380.0088.1 %5.0297.8816.5994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,075.68294.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,200.71114.0096.4 %5.0229.1884.4563.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,427.86215.0093.7 %5.0439.70119.9272.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,439.90687.0080.0 %5.0321.1542.8486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,394.84260.0092.3 %5.0158.8214.7590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช2,772.77107.0096.1 %5.0289.4014.7694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,100.01163.0094.7 %5.0188.6814.5492.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม2,977.772,692.219.6 %4.5828.30588.3129.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,160.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,518.48831.0076.4 %5.0961.42154.8683.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,622.751,076.0059.0 %5.0657.13290.7055.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,525.29721.0071.4 %5.0619.12225.7763.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,567.551,114.1983.0 %5.02,653.831,207.6854.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม1,904.062,465.36-29.5 %0.0490.85699.73-42.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,526.44947.2679.1 %5.01,474.84981.2633.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,263.19975.0070.1 %5.0934.4918.8198.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,883.2911,186.32-90.1 %0.01,363.76610.0255.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,107.861,532.7650.7 %5.0885.35349.4060.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,474.93194.0086.8 %5.058.170.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,778.27600.0078.4 %5.0616.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,956.82433.0089.1 %5.01,227.63201.4083.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,202.532,637.8417.6 %5.0885.35258.6670.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,235.6517,976.99-243.4 %0.01,777.081,144.5435.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,041.885,684.0019.3 %5.02,009.88437.3478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,885.711,379.0052.2 %5.0612.14211.6865.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม6,997.955,581.0320.2 %5.02,157.50135.1993.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม9,417.75719.0092.4 %5.0450.76320.6328.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,431.791,968.0042.7 %5.0851.21332.3661.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม3,860.104,237.00-9.8 %0.0885.35315.1064.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,128.892,182.0057.5 %5.01,322.69208.8384.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,728.453,413.1340.4 %5.0980.6633.5496.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม9,246.111,105.0088.0 %5.0714.20446.3337.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 38,309.9144,182.00-15.3 %0.0916.051,466.80-60.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,914.661,644.0043.6 %5.0600.11206.8465.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,401.712,812.0017.3 %5.0559.38536.274.1 %2.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,436.201,092.0055.2 %5.0562.08136.8475.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,683.475,266.007.3 %3.5980.41504.8748.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,370.821,152.0073.6 %5.01,417.79593.9658.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม2,952.186,680.03-126.3 %0.0866.31177.4979.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 320,651.206,443.1368.8 %5.01,064.31445.8658.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม15,829.326,155.2061.1 %5.01,804.22298.4583.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 125,178.558,182.4467.5 %5.01,347.97687.8749.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 212,528.989,629.0023.1 %5.018,702.76477.0097.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,107.985,670.3337.7 %5.0398.85104.0573.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม28,442.6330,982.00-8.9 %0.0910.651,558.95-71.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม23,819.6424,207.30-1.6 %0.0803.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย49,877.4414,361.6071.2 %5.0806.90307.3261.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม61,714.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.30134.9081.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม68,957.8551,958.0024.7 %5.01,545.6513,286.13-759.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม87,957.09237.8499.7 %5.0837.95102.2587.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม14,204.6514,978.00-5.4 %0.01,818.251,451.4720.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,644.291,073.0059.4 %5.0714.21283.4460.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,562.42686.0073.2 %5.0581.09271.7053.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม35,181.288,836.7774.9 %5.06,049.673,318.4045.1 %5.0
รวม 656,107 349,953 46.66 % 77,873 37,455 51.90 %