สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.84229.7254.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด11,736.654,777.1059.3 %5.0145.9287.4440.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด938.972,880.00-206.7 %0.0471.26183.6661.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,565.61909.0064.6 %5.0452.2431.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,127.444,151.8279.4 %5.03,222.91966.9070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,121.841.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,938.051,342.0065.9 %5.0250.4861.4675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,463.69239.0093.1 %5.0331.3078.0576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,310.45289.0091.3 %5.0234.9657.6075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร2,933.85182.0093.8 %5.0203.4221.3289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,252.60130.0096.0 %5.0123.8118.9684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,580.07330.0090.8 %5.0346.0176.9777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร402.43159.0060.5 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,988.60140.0095.3 %5.0220.1962.5771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,605.061.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,293.48358.0089.1 %5.0235.3440.4882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,026.3186.0097.2 %5.0161.0417.2589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,731.47301.0091.9 %5.0185.6632.9982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,938.581,356.0065.6 %5.0231.2874.9167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,179.47198.0093.8 %5.0290.8738.3586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,102.38133.0095.7 %5.0265.6256.8578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ3,699.17253.0093.2 %5.0230.1423.5189.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,806.553,058.9819.6 %5.01,036.06427.5058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด619.893,058.98-393.5 %0.0250.48427.50-70.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,410.981,044.3056.7 %5.0301.58304.00-0.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,183.391,164.9046.6 %5.0524.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,242.26730.0067.4 %5.0517.16209.0059.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,868.31939.0049.7 %5.0899.03495.5044.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,758.261,062.0061.5 %5.0788.86294.8362.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,693.11597.0083.8 %5.0769.8490.2888.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,200.241,801.0071.0 %5.02,092.172,143.16-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด1,973.333,118.56-58.0 %0.0606.87672.90-10.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด4,937.282,890.0041.5 %5.01,024.07402.9760.7 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,468.8612,108.00-249.0 %0.01,058.01132.0587.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)14,931.5613,411.1510.2 %5.01,781.35784.3956.0 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด58,310.1226,337.8054.8 %5.0289.55855.55-195.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,165.891,214.7061.6 %5.0990.50557.5543.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,331.70945.0029.0 %5.063.6458.578.0 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,461.50470.0067.8 %5.043.4025.7440.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,442.03798.0076.8 %5.01,093.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,431.30215.0091.2 %5.0700.41741.00-5.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,037.771,731.0043.0 %5.0845.90425.5749.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,084.0839,409.00-547.7 %0.02,852.402,201.9422.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,445.851,831.0058.8 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,955.801,743.0078.1 %5.03,165.85967.7769.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,035.859,340.00-85.5 %0.01,128.22124.3289.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,727.74924.0090.5 %5.01,055.08455.0556.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,481.473,090.5011.2 %5.01,093.12584.4946.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,573.302,560.0028.4 %5.0818.16492.9539.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,015.111,542.3461.6 %5.01,283.24905.9429.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,195.184,067.00-27.3 %0.0648.5383.6787.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,863.178,463.0022.1 %5.0490.12278.3543.2 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 58,488.9740,036.0031.5 %5.01,207.541.0099.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,312.712,826.00-22.2 %0.0386.58149.1561.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด517.57487.005.9 %2.5238.96195.4218.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,726.59999.0963.4 %5.0788.86447.9243.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,562.521,839.0048.4 %5.0693.78149.2578.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,093.664,226.88-3.3 %0.01,167.46547.6653.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,767.011,962.0047.9 %5.01,188.20801.1432.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,584.058,525.550.7 %0.5919.60330.9164.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)46,469.116,075.3286.9 %5.02,272.66932.4759.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 142,053.0410,472.0075.1 %5.01,154.77384.5366.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,013.2818,072.90-29.0 %0.01,170.73399.0065.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 317,760.236,272.0564.7 %5.0941.08280.2670.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,047.743,899.46-90.4 %0.0291.74643.99-120.7 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,495.5710,816.58-96.8 %0.0430.54291.7332.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด119,776.0673,674.9938.5 %5.01,567.26443.8371.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด116,293.0722,656.0080.5 %5.0876.94614.1230.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด34,455.291.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย19,479.748,432.7356.7 %5.0905.3023.5097.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร16,224.44106.0099.3 %5.0808.561,159.79-43.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง160,137.4419,775.0087.7 %5.0916.67371.7559.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด61,587.43190.6699.7 %5.0760.18684.699.9 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,728.2114,824.00-91.8 %0.02,007.201,169.9741.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,904.11923.0068.2 %5.0750.82393.3647.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,731.07787.0071.2 %5.0655.74262.1460.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด39,778.224,000.0089.9 %5.08,371.091,000.0088.1 %5.0
รวม 1,061,575 429,761 59.52 % 69,629 29,010 58.34 %