สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,052.18338.0083.5 %5.0569.7549.7091.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร13,512.465,839.0056.8 %5.0191.57136.3328.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,511.45875.0065.2 %5.0797.94215.8572.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,556.38360.0085.9 %5.0504.050.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร11,462.838,456.0026.2 %5.02,452.33608.4475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,533.59714.0079.8 %5.0301.2243.4785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,081.18784.0074.6 %5.0473.22141.2270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,011.21182.0094.0 %5.0317.1245.7285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม2,972.69278.0090.6 %5.0280.6786.5169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,569.28214.0094.0 %5.0153.1519.4087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,787.06406.0085.4 %5.0414.6084.3079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0419.5663.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,078.66152.0092.7 %5.0367.1815.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,040.20289.0090.5 %5.0191.2271.1862.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ2,930.01222.0092.4 %5.0280.1583.9370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง2,889.63180.0093.8 %5.0420.06104.6575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,565.40137.0094.7 %5.0417.2765.9884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,311.86374.0088.7 %5.0319.2776.8175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย2,732.79149.0094.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน2,583.29152.0094.1 %5.0251.3987.7665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,295.16281.0091.5 %5.0420.1016.7996.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร75,159.822,350.9096.9 %5.038,430.591,115.5797.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,504.361,334.0061.9 %5.01,349.40409.0669.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,464.49878.0064.4 %5.0778.92282.7863.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,354.39419.0082.2 %5.0468.80642.26-37.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,443.371,476.0039.6 %5.0912.02987.99-8.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,564.221,936.0024.5 %5.0556.17332.5040.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,116.112,622.0036.3 %5.01,615.651,507.266.7 %3.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,478.761,692.4951.3 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร5,537.797,372.92-33.1 %0.0986.12318.0667.7 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร44,651.2751,673.00-15.7 %0.0565.42660.25-16.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,772.4613,198.00-50.4 %0.04,177.245,007.70-19.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,250.791,567.0074.9 %5.0912.04222.3075.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,233.34408.0066.9 %5.067.480.9098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,942.015,654.50-92.2 %0.076.1738.2349.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,903.41486.0083.3 %5.0765.8235.3795.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,556.38529.0079.3 %5.0504.05313.5037.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,559.051,486.0041.9 %5.0874.00274.6668.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,001.503,243.0046.0 %5.01,597.59863.3846.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,300.393,755.0012.7 %5.01,383.86758.6945.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,034.83621.0079.5 %5.0636.44278.3156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร3,933.946,588.00-67.5 %0.01,026.86119.4688.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,162.6512,309.41-1.2 %0.02,806.203,219.35-14.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร8,795.381,248.0085.8 %5.0797.92445.7844.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร2,871.891,980.6231.0 %5.0988.10357.7663.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,214.003,261.00-1.5 %0.01,254.20449.1364.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,481.161,490.8866.7 %5.01,311.35443.2766.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,182.812,164.7032.0 %5.0556.8012.0597.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,517.373,326.0265.1 %5.0988.10668.9332.3 %5.0
รจจ.สกลนคร 64,108.6699,946.00-55.9 %0.01,281.67499.3261.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,484.02144.2094.2 %5.0569.7555.4590.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,109.721,218.2970.4 %5.0912.02752.0917.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,386.82730.0091.3 %5.0683.84245.4464.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,976.232,532.6749.1 %5.01,004.86431.5957.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,348.083,517.1619.1 %5.01,273.34481.7562.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร3,812.602,672.6529.9 %5.01,070.41145.3586.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2339,511.843,823.0090.3 %5.02,404.072,131.0511.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 122,728.817,752.0065.9 %5.01,540.29696.4454.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 233,666.0012,741.0262.2 %5.02,623.69724.7172.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3116,605.417,893.5693.2 %5.02,618.04577.3277.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,626.342,911.5319.7 %5.0380.63226.7140.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร82,858.4567,586.0018.4 %5.02,037.78949.6253.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร46,507.2012,922.0072.2 %5.0803.031,787.58-122.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม12,966.8310,568.0018.5 %5.0863.992,779.10-221.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน108,912.7829,805.0072.6 %5.01,165.01946.0218.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร7,804.1312,482.80-60.0 %0.02,162.891,557.1528.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,599.721,379.0047.0 %5.0893.02477.9546.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,534.46439.0082.7 %5.0702.86170.1375.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร36,073.945,709.0784.2 %5.05,823.695,096.7412.5 %5.0
รวม 920,087 442,225 51.94 % 107,670 42,471 60.55 %