สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม1,965.38466.0076.3 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม267,770.2217,138.0093.6 %5.02,261.93386.6982.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,285.501,328.0041.9 %5.0306.25191.9737.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม2,913.541,291.0055.7 %5.0720.33117.0783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม8,443.433,410.7259.6 %5.02,013.41668.5166.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,505.50248.0095.5 %5.0219.3693.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,551.89266.0092.5 %5.0285.12102.2864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,448.95148.0095.7 %5.0514.8727.1194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,428.82117.0096.6 %5.0294.685.3898.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,464.51216.0093.8 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,538.95333.0090.6 %5.0399.13114.1171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,525.81230.0093.5 %5.0251.4697.3961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,554.83181.0094.9 %5.0351.7493.1073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,468.96232.0093.3 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม8,044.6420,441.00-154.1 %0.02,013.82369.5581.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,304.354,321.00-30.8 %0.01,024.58433.2057.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,157.771.00100.0 %5.0397.02152.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,200.73970.5055.9 %5.0344.58152.0055.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,204.09888.0059.7 %5.0506.19133.0073.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,334.74730.0078.1 %5.01,043.59464.0355.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,832.13856.0082.3 %5.0648.88294.6354.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,139.12650.0084.3 %5.0323.7477.9075.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,027.791,036.6682.8 %5.02,051.45792.7661.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,206.902,075.006.0 %3.0557.79381.7031.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,979.962,184.2245.1 %5.01,385.86978.5729.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,467.211,485.0066.8 %5.0812.0898.3887.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม4,096.2410,796.81-163.6 %0.0973.88567.2041.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม59,527.48168,950.56-183.8 %0.0190.90635.95-233.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,559.90758.0070.4 %5.0701.31401.6842.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,067.40595.0071.2 %5.062.9729.4353.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)926.6179.0091.5 %5.049.9355.85-11.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,586.63518.0080.0 %5.0782.0038.6995.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,066.39609.0080.1 %5.0625.25411.6934.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,435.842,079.0039.5 %5.0815.41526.1535.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม4,575.7724,557.79-436.7 %0.01,214.741,384.51-14.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,461.172,704.0021.9 %5.01,157.68138.2288.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,258.831,742.0046.5 %5.0674.65330.4151.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม11,623.015,329.5054.1 %5.01,975.3895.8595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม8,997.56955.0089.4 %5.0625.25426.4531.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,021.815,133.96-69.9 %0.0834.39273.8867.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม3,882.872,235.0042.4 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม3,935.931,350.6065.7 %5.0872.45193.7277.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,838.392,977.9422.4 %5.0625.2553.7991.4 %5.0
สพ.นครพนม50,888.505,871.0088.5 %5.0857.01527.0438.5 %5.0
รจก.นครพนม 76,728.0650,034.1634.8 %5.01,502.521,080.6228.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,268.271.00100.0 %5.01,313.4760.0495.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,213.402,955.008.0 %4.0910.49520.8942.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,747.831,191.0056.7 %5.0568.20309.5845.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,430.472,858.0435.5 %5.0986.28687.1130.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,214.591,147.0048.2 %5.01,271.42521.5559.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม2,798.363,837.20-37.1 %0.0584.99217.7162.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม23,309.035,276.3577.4 %5.0451.521.8599.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 129,480.695,614.0481.0 %5.01,323.301,195.469.7 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 26,606.498,772.00-32.8 %0.01,500.30842.7443.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม23,513.474,948.2279.0 %5.0341.78281.2017.7 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม35,373.4149,976.00-41.3 %0.01,178.16750.6136.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง22,109.2113,303.2039.8 %5.0890.97297.5266.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม55,922.0217,538.0068.6 %5.0741.56391.1547.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม10,584.7515,558.00-47.0 %0.01,756.361,692.053.7 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,437.271,445.0040.7 %5.0682.27261.3061.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,121.76970.5268.9 %5.0530.1723.7095.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม27,111.3455,565.69-105.0 %0.02,633.52659.3475.0 %5.0
รวม 875,487 539,476 38.38 % 52,812 22,781 56.86 %