สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,013.531,624.0019.3 %5.0439.0787.0980.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร23,208.1810,649.4254.1 %5.081.05187.77-131.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร905.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.034.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,122.201,430.0032.6 %5.0534.150.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร2,927.201,500.0048.8 %5.0705.29147.5279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร15,854.4010,488.4033.8 %5.03,063.27408.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9837.4991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,428.60272.0092.1 %5.0226.2038.1383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,318.25127.0096.2 %5.0232.8338.1783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,601.85173.0095.2 %5.0333.7638.6988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,211.0058.0098.2 %5.0266.5038.0885.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร17,829.7832,676.22-83.3 %0.03,762.60391.1189.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,451.601,672.8051.5 %5.0952.45951.180.1 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,223.751,052.0052.7 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,289.251,167.0064.5 %5.0952.50133.6686.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,338.301,004.0057.1 %5.0610.21175.7571.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,261.38676.0070.1 %5.0515.13404.1121.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,543.082,311.669.1 %4.5743.30777.10-4.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,246.581,576.00-26.4 %0.0382.42190.0050.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,011.632,541.0036.7 %5.01,353.66227.0583.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,674.331,347.0063.3 %5.0914.47124.5986.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร3,597.404,888.80-35.9 %0.01,028.56379.3363.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,500.78629.0074.8 %5.0591.17264.1055.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,723.38747.0056.7 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,553.88553.0078.3 %5.0667.2345.8193.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,214.10601.0072.9 %5.0496.1157.0088.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร2,869.652,197.0023.4 %5.0838.40357.2957.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,053.3327,691.00-150.5 %0.01,351.831,742.06-28.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร3,983.101,930.0051.5 %5.01,218.70584.8152.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,735.082,505.008.4 %4.0705.27190.0073.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,523.355,738.2112.0 %5.02,017.40193.8090.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,450.68726.0070.4 %5.0705.27253.5564.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,805.901,571.0044.0 %5.0838.38370.4655.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,841.852,560.009.9 %4.5762.3495.0087.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,234.78818.0074.7 %5.0971.49538.1044.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร3,644.852,081.1142.9 %5.0534.1257.1389.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร25,711.851,664.0093.5 %5.0664.17252.7062.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร34,279.3421,446.4837.4 %5.0799.52451.6143.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,147.15726.0066.2 %5.0458.08274.2240.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,899.852,733.0029.9 %5.01,047.55317.5669.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,294.75351.0084.7 %5.0534.15115.3678.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,031.461,400.4653.8 %5.0838.41593.8429.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,970.251,314.0055.8 %5.0876.44489.2544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,181.907,743.085.4 %2.53,310.46588.1782.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร8,845.252,300.0074.0 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร57,333.196,159.1789.3 %5.01,661.52592.0764.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,183.109,738.84-132.8 %0.0447.1141.9590.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร7,492.793,182.4057.5 %5.0316.2078.3775.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร73,292.5924,480.0066.6 %5.0760.31620.1418.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย18,259.7411,334.0037.9 %5.0605.61380.9037.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4,791.939,414.37-96.5 %0.01,651.771,605.912.8 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,471.231,509.0038.9 %5.0667.23335.3749.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,918.98605.0079.3 %5.0439.07189.6956.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,183.886,073.0068.3 %5.04,937.364,595.406.9 %3.0
รวม 438,576 239,755 45.33 % 51,098 21,176 58.56 %