สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,809.582,211.8721.3 %5.02,119.7081.8296.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 347,897.8030,682.1835.9 %5.0168.38333.10-97.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,202.9720.0099.1 %5.0787.19109.6286.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37209.7622.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่49,733.5310,843.2878.2 %5.0152.53212.42-39.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,484.145,056.4022.0 %5.063.2242.2233.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่13,594.2114,535.41-6.9 %0.097.30177.41-82.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่11,005.3311,948.69-8.6 %0.01,718.97370.4778.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,676.651,662.1937.9 %5.01,611.1351.6596.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,765.942,575.006.9 %3.01,053.41139.8986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 830,112.1618,146.9039.7 %5.03,722.09430.3588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,695.267,178.1451.2 %5.05,419.81949.0582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,130.381,823.3974.4 %5.02,568.43529.1579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,695.41801.0078.3 %5.0683.66147.1178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว5,487.48381.0093.1 %5.0456.5832.2492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,270.04181.0094.5 %5.0457.2839.7891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง2,756.0951.0098.1 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,093.50226.0092.7 %5.0453.4942.8990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,258.69176.0094.6 %5.0609.5737.5093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,157.861,287.0090.9 %5.0323.15100.7468.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย2,941.89741.0074.8 %5.0251.2887.0265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,122.86596.0080.9 %5.0246.1926.6789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,354.48908.0072.9 %5.0277.13108.7460.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,224.32561.0082.6 %5.0403.9085.7078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,888.704,000.0032.1 %5.0355.7858.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,365.642,798.0047.9 %5.0336.7657.8682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง2,423.22389.0083.9 %5.0295.9845.0784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,385.95619.0081.7 %5.0210.0787.4458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง674.70648.004.0 %2.0300.352.3399.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,013.11303.0089.9 %5.0350.9841.9188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,029.03402.0086.7 %5.0479.82124.6974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,099.87351.0088.7 %5.0384.0192.6275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,017.66114.0096.2 %5.0678.93226.1066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,021.25294.0090.3 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,017.78258.0091.5 %5.0689.23116.6083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง2,997.35283.0090.6 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 39,934.952,581.7274.0 %5.01,603.58234.2185.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,058.312,027.1033.7 %5.01,234.3693.9692.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,390.521,693.0029.2 %5.0823.6194.1488.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,334.237,344.00-15.9 %0.01,479.26445.1869.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,959.119,039.00-29.9 %0.02,650.752,251.7815.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่10,604.403,097.5370.8 %5.01,585.86214.1186.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,138.03980.0076.3 %5.01,585.86822.9048.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 99,871.961,595.0083.8 %5.01,896.56399.2978.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,872.901,571.0045.3 %5.0802.82473.1241.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 134,414.2840,583.88-17.9 %0.013,128.104,028.4069.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46851.4852.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่816.48361.0055.8 %5.0920.30527.0142.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,848.311,716.0055.4 %5.01,624.792,020.65-24.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,343.111,829.8857.9 %5.02,429.00904.9162.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,366.059,220.70-71.8 %0.02,544.53471.5781.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 29,952.1818,308.0338.9 %5.02,236.93335.1585.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,136.202,699.9434.7 %5.02,702.16270.7590.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,049.013,493.50-14.6 %0.0763.74428.3343.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,498.444,770.4443.9 %5.03,411.392,719.9120.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,611.042,703.0025.1 %5.01,357.67306.4677.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,755.441,799.2952.1 %5.02,215.971,844.7216.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่12,144.4441,425.03-241.1 %0.036,062.42550.7898.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 11,756.7914,687.00-24.9 %0.05,682.135,751.45-1.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,344.627,347.00-37.5 %0.02,504.721,296.7548.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่2,913.13456.0084.3 %5.0996.36337.2566.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 9,824.073,028.0069.2 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,587.5015,371.01-60.3 %0.03,424.19690.3579.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ18,401.855,522.0070.0 %5.0405.69210.8048.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,016.251,569.2022.2 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,744.54624.0083.3 %5.01,718.9722.0598.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,563.021,444.0043.7 %5.0939.31558.2740.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,633.353,076.0033.6 %5.01,737.99529.9669.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่14,544.4555,735.00-283.2 %0.02,251.421,422.5136.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,755.081,320.0077.1 %5.01,357.67574.3957.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่10,836.0811,444.45-5.6 %0.03,968.81123.6096.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่9,908.951,528.0084.6 %5.01,453.65590.6659.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,371.603,608.5317.5 %5.01,319.631,110.0015.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,462.821,533.0065.6 %5.01,936.59276.5685.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,583.893,024.3054.1 %5.02,024.13772.5561.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,704.656,060.00-63.6 %0.01,412.46315.5777.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่33,542.1119,249.0042.6 %5.01,214.69220.1281.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,595.329,991.0031.5 %5.0838.99409.6551.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 112,430.52120,230.00-6.9 %0.02,547.862,382.106.5 %3.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 44,642.3145,487.20-1.9 %0.01,617.32429.3973.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,290.1514,905.50-12.2 %0.03,488.832,026.6141.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่1,838.86570.0069.0 %5.0787.1991.3588.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,057.39760.0081.3 %5.01,357.67526.7161.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,252.94320.0090.2 %5.01,205.54305.9074.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,924.8118,800.00-110.6 %0.02,689.691,007.0062.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,030.446,005.71-49.0 %0.01,661.92847.6249.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,401.096,691.39-96.7 %0.0973.00499.4748.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,589.972,300.0069.7 %5.04,345.78154.1896.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 676,984.134,115.9194.7 %5.01,730.21832.1851.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 139,699.254,750.0088.0 %5.02,580.28515.0880.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 241,459.83139.5399.7 %5.0348.221,597.76-358.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,366.334,934.3556.6 %5.02,180.75516.5876.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 458,391.5210,166.3482.6 %5.01,027.56507.5150.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 552,398.768,214.4884.3 %5.02,933.65980.1466.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 826,899.017,299.8672.9 %5.0421.21705.85-67.6 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร19,595.0311,279.0042.4 %5.0476.17274.6442.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่27,377.9923,365.0014.7 %5.0474.95345.8027.2 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,666.839,510.901.6 %0.5465.23552.20-18.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่73,448.0167,992.007.4 %3.52,031.50988.1551.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ48,220.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่46,739.7440,327.9913.7 %5.01,362.392,106.25-54.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง42,624.4411,537.0072.9 %5.01,163.15609.0847.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,473.471,358.0045.1 %5.0845.141.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง82,616.3545,994.6944.3 %5.01,548.07741.8852.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่29,650.7519,637.0033.8 %5.03,127.671,890.5139.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,323.985,825.737.9 %3.52,866.371,472.8648.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่29,699.0531,144.00-4.9 %0.01,775.25272.0084.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,966.891,221.0058.8 %5.01,649.32137.7291.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่73,805.0835,912.3851.3 %5.04,127.263,083.4725.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,034.623,719.007.8 %3.51,414.71755.0146.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,086.8813,830.58-171.9 %0.02,524.08266.9289.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,189.653,305.00-3.6 %0.01,902.90282.1585.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,208.31496.0077.5 %5.01,718.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,704.68810.0070.1 %5.0920.30348.8362.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 554,953.8729,383.8346.5 %5.021,553.2010,567.2551.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่72,427.0720,468.0171.7 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 1,729,844 1,081,315 37.49 % 253,459 100,602 60.31 %