สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,186.031.00100.0 %5.0449.2381.3281.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน47,782.3335,834.0025.0 %5.0103.60142.50-37.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,402.152,695.86-12.2 %0.0620.3482.0286.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,347.85867.0063.1 %5.0639.3927.1395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน8,188.904,927.1239.8 %5.02,236.73428.0180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน3,907.881,135.0071.0 %5.0322.3641.3187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,944.80277.0090.6 %5.0232.8838.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ2,954.80357.0087.9 %5.0187.1343.3276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,412.60438.0087.2 %5.0193.460.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,189.00420.0086.8 %5.0276.9948.5482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,759.33348.0090.7 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง5,722.65203.0096.5 %5.0180.9642.3076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,608.0089.0097.5 %5.0394.5145.9088.4 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,101.283,681.0010.2 %5.0455.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,126.383,099.8424.9 %5.01,057.74655.6638.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,078.881,463.0052.5 %5.0981.65397.9659.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,379.30850.0064.3 %5.0658.38256.6161.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,577.50425.0083.5 %5.0366.8511.5096.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,620.981,716.0052.6 %5.0715.45574.6519.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,903.651,661.0012.7 %5.0495.12420.3615.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,732.751,351.0363.8 %5.01,190.82587.7450.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,555.881,142.0067.9 %5.0943.6599.5889.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน12,637.3010,822.3314.4 %5.01,647.24222.9286.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,901.231,107.5061.8 %5.0829.55415.1550.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,555.283,524.00-126.6 %0.050.660.9598.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,843.70623.0078.1 %5.0772.5041.8094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,398.55837.0065.1 %5.0582.34351.5739.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,755.732,224.0040.8 %5.0848.56332.7960.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,457.6310,684.04-139.7 %0.01,323.96899.1532.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,402.581,091.0067.9 %5.01,095.77588.3746.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,793.252,016.0046.9 %5.0810.53161.6080.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,431.457,588.81-71.2 %0.01,342.9853.3996.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,507.08945.0073.1 %5.0715.45271.7062.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,269.381,677.2860.7 %5.0867.58304.0065.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,324.43983.0070.4 %5.01,057.74251.0376.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,120.931,522.0051.2 %5.0943.64313.0066.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,372.102,151.0036.2 %5.0639.3943.3793.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,988.581,712.0081.0 %5.0458.37154.8566.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 50,869.6951,681.06-1.6 %0.01,252.39725.8742.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,265.43453.3980.0 %5.0487.26117.6475.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,238.383,078.0027.4 %5.0753.48313.5058.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน2,584.951,256.0051.4 %5.0582.34191.6967.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,138.555,389.0012.2 %5.01,419.05314.0177.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,905.101,356.6053.3 %5.0753.49236.5568.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน2,762.382,048.0025.9 %5.0753.48247.4467.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 113,046.716,350.5351.3 %5.01,062.75492.8453.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 242,531.037,366.4482.7 %5.01,446.42534.7763.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,260.572,991.0029.8 %5.0463.95174.4162.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน54,609.9043,995.8419.4 %5.01,319.15595.9754.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน50,183.587,199.3185.7 %5.0704.681,197.69-70.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 27,966.947,427.0073.4 %5.0606.57864.70-42.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,482.7811,111.0028.2 %5.0569.14218.5061.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน8,763.9510,512.00-19.9 %0.01,570.58434.2372.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,745.232,183.2641.7 %5.0753.48373.1550.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน1,978.13485.0075.5 %5.0449.23215.3452.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน31,694.407,379.0076.7 %5.03,965.293,419.2413.8 %5.0
รวม 516,270 284,751 44.84 % 46,112 19,101 58.58 %