สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,027.04484.0076.1 %5.0626.47181.1671.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง15,552.0513,856.0010.9 %5.068.18260.36-281.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,467.323,457.0022.6 %5.091.930.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,893.43878.0069.7 %5.0930.72130.8485.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,611.30879.0066.3 %5.0873.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง13,693.848,696.0036.5 %5.03,155.59874.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,806.621,982.0047.9 %5.0400.2788.3577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,805.94624.0083.6 %5.0335.0034.7889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,125.35322.0089.7 %5.0273.0630.5288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,068.05435.0085.8 %5.0223.1458.4273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,985.01168.0094.4 %5.0260.4646.1082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,999.85342.0088.6 %5.0484.4562.1787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,781.48136.0095.1 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว2,857.09344.0088.0 %5.0459.5257.8187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,969.49184.0093.8 %5.0240.7358.8375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,792.41166.0094.1 %5.0449.993.9699.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,190.14354.0088.9 %5.0459.7347.1289.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,994.174,735.2821.0 %5.01,634.312,027.30-24.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,287.021,534.0071.0 %5.01,588.49521.6467.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,573.66598.0076.8 %5.0854.66736.1513.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 28,563.3410,076.72-17.7 %0.04,256.562,910.9531.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,233.4887.9796.1 %5.0645.48236.5363.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,622.632,074.0055.1 %5.01,501.181,160.9022.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง1,942.241,949.00-0.3 %0.0548.23667.74-21.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,498.20496.0089.0 %5.01,824.47636.8265.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,919.241,193.4059.1 %5.01,044.82366.7064.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,152.1711,818.00-65.2 %0.02,452.00504.4579.4 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง54,060.4676,677.00-41.8 %0.0362.58146.1059.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,735.811,532.0059.0 %5.01,425.14472.1566.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,532.864,323.77-22.4 %0.01,910.0579.0095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง11,522.488,054.0030.1 %5.05,917.983,214.1045.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,599.782,007.5544.2 %5.02,142.5419.1699.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,453.861,545.0037.0 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,249.96510.0084.3 %5.0771.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,383.85523.0078.1 %5.0759.58595.2521.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,909.152,565.0011.8 %5.0513.84523.45-1.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง4,787.3330,723.59-541.8 %0.01,596.282,281.74-42.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,820.762,227.0053.8 %5.02,118.33363.7482.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,851.141,242.0056.4 %5.0911.71283.1068.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,791.055,111.56-6.7 %0.01,370.16153.4588.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง16,530.4117,096.90-3.4 %0.01,806.5285.0095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,162.77737.0076.7 %5.01,139.90400.5664.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,133.941,494.0052.3 %5.01,120.88334.5770.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,315.371,847.0044.3 %5.01,215.96521.4757.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,191.86851.0079.7 %5.01,177.93623.8047.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,483.612,015.5242.1 %5.0987.7742.2995.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง19,351.614,918.0074.6 %5.0599.78245.0759.1 %5.0
รจก.ลำปาง 42,929.3332,583.0024.1 %5.01,226.24975.6520.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 26,504.9622,390.0915.5 %5.01,023.82351.7765.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,229.104,360.0030.0 %5.0500.55665.00-32.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,401.22560.0076.7 %5.0922.93169.2581.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2,875.936.0099.8 %5.0987.77139.7085.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง21,958.678,683.0160.5 %5.01,891.03589.0068.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,121.51743.0076.2 %5.0797.59199.8774.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,051.184,257.0015.7 %5.01,501.19635.6457.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,795.341,777.0053.2 %5.01,292.03433.3066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง2,894.322,421.0016.4 %5.0987.77431.1156.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,216.484,427.00-37.6 %0.0739.73134.5081.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง36,280.613,525.3390.3 %5.01,534.51125.0091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 126,585.836,712.0074.8 %5.01,703.80874.9548.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 239,806.974,320.0089.1 %5.0662.80871.97-31.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 313,901.059,270.2733.3 %5.01,786.26454.8374.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง389.783,272.00-739.4 %0.0263.63110.6358.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง69,628.7760,357.0013.3 %5.01,938.15995.9048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง42,269.8537,109.0012.2 %5.01,050.04455.1056.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,546.649,279.0043.9 %5.0911.99515.2543.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง40,698.1514,624.0064.1 %5.0907.95729.1619.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน15,543.4518,246.58-17.4 %0.01,058.40468.1855.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,191.479,255.00-78.3 %0.02,385.851,722.9527.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,207.271,819.0043.3 %5.01,120.88663.9840.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,199.811,036.0052.9 %5.0702.53300.2057.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง20,908.218,377.7359.9 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 733,417 503,280 31.38 % 88,879 43,566 50.98 %