สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,359.04316.0086.6 %5.0493.20130.1073.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์8,986.086,120.6131.9 %5.066.700.0999.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,523.413,745.00-6.3 %0.0816.49246.4269.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,726.44871.0068.1 %5.0740.38155.7879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์18,628.383,705.5880.1 %5.01,962.70641.0367.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,540.23417.0088.2 %5.0305.8364.2479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,094.11391.0090.4 %5.0211.7740.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,519.62512.0085.5 %5.0182.470.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,266.16355.0089.1 %5.0274.7846.6483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,411.13182.0094.7 %5.0264.400.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,281.05292.0091.1 %5.0323.48109.0066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,517.68246.0093.0 %5.0451.5143.6090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,439.02228.0093.4 %5.0595.7676.5487.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์11,858.493,641.4969.3 %5.01,634.161,461.1010.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,195.90777.0064.6 %5.0617.40231.8562.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,729.691,659.0055.5 %5.01,063.67429.0059.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,065.251,410.0054.0 %5.01,467.91319.8778.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,751.59837.0069.6 %5.0721.37183.4174.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,162.79570.0073.6 %5.0455.16429.275.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,364.901,733.0067.7 %5.0798.761,067.43-33.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,968.411,805.0039.2 %5.0657.6596.2685.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,542.893,744.0042.8 %5.02,413.80878.7763.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,088.181,953.5161.6 %5.0742.64232.7868.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์7,875.549,683.00-23.0 %0.01,603.08299.2581.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,154.827,135.7429.7 %5.02,306.161,060.2054.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,156.211,487.0052.9 %5.0892.51294.5067.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,529.83388.0074.6 %5.062.2262.180.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,797.38446.0084.1 %5.0844.0141.4695.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,609.68395.2084.9 %5.0645.32152.9076.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,303.702,153.7079.1 %5.0873.52327.7262.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,189.982,063.0081.6 %5.01,900.701,126.0640.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,307.362,567.0059.3 %5.01,215.80678.8544.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,403.641,644.0084.2 %5.0949.58232.1275.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,797.485,798.1950.9 %5.01,558.0931.6698.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,468.071,020.0070.6 %5.01,006.6112,910.50-1,182.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,430.741,533.0055.3 %5.01,025.64511.8950.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์23,469.852,926.0087.5 %5.010,286.45531.6894.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์2,897.28400.0086.2 %5.0797.43205.6174.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,061.972,500.0018.4 %5.0252.56121.7051.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,949.631,120.0088.7 %5.0759.42381.2149.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 36,915.2835,271.314.5 %2.0901.92425.0552.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,416.10404.0083.3 %5.0569.24205.2963.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2,938.311,320.0055.1 %5.0797.45344.2156.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,427.59826.0066.0 %5.0607.29159.8973.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,916.453,293.5833.0 %5.01,103.01313.0171.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,437.57856.0080.7 %5.0836.72115.8386.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,358.983,906.8227.1 %5.0987.61244.9975.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,546.802,757.0071.1 %5.0359.97322.8010.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 127,791.8013,657.3650.9 %5.01,393.74428.4569.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 224,234.586,436.4373.4 %5.01,879.86460.2575.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,999.713,848.7335.9 %5.0831.9963.3892.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์59,844.5660,929.00-1.8 %0.01,425.88916.3435.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์24,851.4528,542.99-14.9 %0.0873.78400.9054.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์140,222.7817,479.7287.5 %5.0742.43718.283.3 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย72,071.037,184.0090.0 %5.0814.27487.3740.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์170,475.3613,786.3291.9 %5.02,364.531,469.1937.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,353.061,358.0059.5 %5.0797.45410.0548.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,061.04757.0075.3 %5.0555.44175.7568.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์36,830.398,508.0076.9 %5.05,136.943,463.9832.6 %5.0
รวม 872,116 289,893 66.76 % 67,221 36,980 44.99 %