สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,229.62255.0088.6 %5.0461.98149.2367.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่130,645.062,333.2098.2 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)7,475.347,822.50-4.6 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,234.561,072.0052.0 %5.0507.9458.4188.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,515.13746.0070.3 %5.0691.3041.4494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่11,639.818,480.0027.1 %5.01,945.22608.0068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่741.76729.001.7 %0.5253.80116.0954.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,051.26410.0086.6 %5.0218.450.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,070.48376.0087.8 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,684.71636.0082.7 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง2,950.24293.0090.1 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,010.98330.0089.0 %5.0251.9557.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,131.64260.0091.7 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่2,955.29216.0092.7 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่9,884.113,267.3966.9 %5.01,070.502,431.05-127.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,383.811,353.0060.0 %5.01,089.49410.5062.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,446.25579.0076.3 %5.0777.51380.0051.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่1,972.40519.0073.7 %5.0423.93340.1019.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,652.762,059.0069.1 %5.01,317.68975.6626.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,760.081,913.00-8.7 %0.0513.73336.1934.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่94,815.831,302.5098.6 %5.04,613.65769.5283.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,557.1919,472.09-55.1 %0.01,393.75158.0988.7 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่42,609.0121,477.2049.6 %5.0490.69218.5055.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)8,496.8511,400.40-34.2 %0.04,061.686,591.10-62.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,223.93645.6680.0 %5.0994.42312.5568.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)9,798.933,172.6867.6 %5.04,170.10766.4081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,584.02122.0095.3 %5.070.991.9597.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,581.47443.0082.8 %5.0842.3121.0997.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,271.84247.0089.1 %5.0576.07166.3871.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,139.811,140.5063.7 %5.0584.07350.1640.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่10,314.5512,982.02-25.9 %0.01,260.65705.6744.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่3,708.701,861.0049.8 %5.01,184.58247.1479.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,547.27928.0085.8 %5.0823.28114.9486.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,092.055,091.14-24.4 %0.01,275.09154.7987.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,310.08652.0093.0 %5.0861.31683.4620.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,284.342,108.5035.8 %5.0899.33869.173.4 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,347.52643.0080.8 %5.0809.35471.7241.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,412.063,360.001.5 %0.51,070.49236.3777.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,465.193,840.00-55.8 %0.0413.39107.3274.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่8,958.081,961.0078.1 %5.0823.29174.6078.8 %5.0
รจจ.แพร่ 28,333.9616,640.2641.3 %5.0881.43211.8276.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,156.40262.0087.9 %5.0519.02157.6769.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,715.88579.0078.7 %5.0661.27240.5263.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,682.91520.0080.6 %5.0614.10113.1181.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,108.573,483.3015.2 %5.01,184.58259.3578.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,371.712,461.6527.0 %5.01,088.53355.5767.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,222.9812,126.84-94.9 %0.03,371.42123.3996.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่9,738.176,103.7437.3 %5.03,291.57681.4479.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 18,218.447,199.5660.5 %5.01,464.91217.7185.1 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 222,561.824,092.7581.9 %5.01,575.36430.1572.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่3,552.953,432.003.4 %1.5316.20214.4632.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่81,574.1347,164.0042.2 %5.01,520.03365.6575.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่78,539.9327,107.0065.5 %5.0844.01502.0540.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่121,664.3116,219.0186.7 %5.0769.95900.84-17.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่23,954.479,993.0058.3 %5.0780.21414.1546.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง22,115.4211,748.0046.9 %5.0709.33982.15-38.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง26,862.128,810.6767.2 %5.0743.11330.5055.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่10,615.405,620.0047.1 %5.01,876.601,043.9044.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,761.881,891.7031.5 %5.0804.27237.2070.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่2,873.72332.0088.4 %5.0557.06194.4665.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่46,250.558,158.0082.4 %5.06,934.873,791.8745.3 %5.0
รวม 963,830 320,443 66.75 % 68,814 30,829 55.20 %