สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน390.45321.0017.8 %5.0587.74152.8374.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน21,487.3420,968.992.4 %1.079.47298.23-275.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,962.041,007.0074.6 %5.0352.25202.8642.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,394.85915.0061.8 %5.0758.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,901.523,514.6172.8 %5.01,651.60418.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,618.35722.0080.0 %5.0318.9856.1282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,158.81722.0094.5 %5.0335.6478.8076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,391.9495.0097.8 %5.0362.13116.8067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น5,352.05168.0096.9 %5.0379.60115.4069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,704.69298.0089.0 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,252.68269.0091.7 %5.0195.8072.2063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,105.00584.0081.2 %5.0329.4951.3284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,025.27204.0093.3 %5.0394.1550.9287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,970.08293.0090.1 %5.0330.4756.2883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,327.34287.0093.4 %5.0451.51114.4474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,317.22149.0093.6 %5.0422.71115.0672.8 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ2,722.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ342.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน3,967.473,987.59-0.5 %0.01,538.531,564.64-1.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,257.071,318.0069.0 %5.01,158.201,098.615.1 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,805.22691.0075.4 %5.0834.94577.3630.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,163.03413.0080.9 %5.0643.64201.3368.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,711.371,237.0073.7 %5.01,448.541,334.177.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน25,155.292,309.0090.8 %5.06,833.10846.2287.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,547.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,506.84ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน2,649.071,511.8442.9 %5.01,784.801,138.2036.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,769.956,336.66-32.8 %0.01,103.34163.8385.2 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร74,780.1888,607.01-18.5 %0.0932.88701.1024.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,753.141,034.0072.4 %5.01,120.18195.4782.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,285.60933.0027.4 %5.072.5496.33-32.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,583.46673.0073.9 %5.0949.0457.7293.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,287.63333.0085.4 %5.0701.83484.5331.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,550.056,206.09-36.4 %0.01,557.532,531.32-62.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,350.673,862.5547.5 %5.02,945.70189.4493.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,050.241,240.1359.3 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน4,739.745,486.00-15.7 %0.01,386.39117.4691.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,762.791,049.7088.0 %5.0758.88558.8726.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,331.401,731.6048.0 %5.01,068.22402.7562.3 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน4,549.401,432.0068.5 %5.0968.03609.7637.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน2,932.801,559.0046.8 %5.01,006.09620.1438.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,154.301,000.0053.6 %5.0606.7747.2192.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน8,954.841,070.0088.1 %5.01,081.07491.0154.6 %5.0
รจจ.น่าน 23,207.2118,345.8420.9 %5.0891.72769.4113.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน1,909.60492.0074.2 %5.0606.75151.5075.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,662.92893.0066.5 %5.0461.66299.7935.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,151.23454.0078.9 %5.0682.82282.8758.6 %5.0
สปส.จ.น่าน4,564.853,724.3318.4 %5.01,291.31385.9870.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,797.171,548.0059.2 %5.01,481.49585.4260.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,446.443,082.3010.6 %5.0987.07232.7976.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 123,029.1512,179.6247.1 %5.02,665.34719.1573.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2289,635.256,621.8997.7 %5.02,162.36664.1969.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน56,048.3945,515.0018.8 %5.01,570.621,002.2036.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน22,359.43160.0099.3 %5.0996.5825,951.85-2,504.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว47,955.3311,688.0075.6 %5.01,008.27967.084.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ9,677.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,586.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ833.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ420.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,312.041,260.0045.5 %5.0682.81475.1930.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 16,742.276,100.0063.6 %5.04,548.811,904.2658.1 %5.0
รวม 774,726 276,603 64.30 % 58,726 50,400 14.18 %