สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,129.94241.0088.7 %5.0445.94120.7472.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,328.154,379.0030.8 %5.046.38151.98-227.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,199.831,133.0048.5 %5.0356.00124.2165.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,373.43785.9066.9 %5.0692.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,595.615,929.9931.0 %5.01,833.59419.9177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,108.70546.0082.4 %5.0328.6958.5882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ2,969.58510.0082.8 %5.0440.1073.3083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,090.35374.0087.9 %5.0220.6315.2293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,704.84250.0090.8 %5.0295.2291.3369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,528.83292.0088.5 %5.0448.5342.4890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,885.65267.0090.7 %5.0226.6250.0777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,863.77159.0094.4 %5.0486.3639.6391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,839.86239.0091.6 %5.0479.0554.9088.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,484.391,696.4069.1 %5.01,244.101,591.25-27.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,283.22662.0079.8 %5.01,168.03802.7531.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,343.60601.0074.4 %5.0692.63100.2385.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,262.98567.0074.9 %5.0522.00188.2063.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,742.481,440.0047.5 %5.0901.811,024.88-13.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,906.922,087.49-9.5 %0.0625.63479.9623.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา6,994.753,627.2048.1 %5.01,453.27601.9958.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา2,854.061,251.0056.2 %5.0958.86219.7777.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,051.755,572.4649.6 %5.01,434.26439.8269.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,123.701,803.1542.3 %5.01,088.22205.0781.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,222.18700.0042.7 %5.0455.7359.2487.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,602.91636.0075.6 %5.0882.7948.6894.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,087.16401.0080.8 %5.0635.59138.8478.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,676.851,311.0551.0 %5.0863.78125.7385.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,635.261,811.4450.2 %5.01,339.18946.9729.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,064.082,186.0028.7 %5.01,072.95126.3788.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,547.39596.0076.6 %5.0749.68233.5668.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,572.04447.5990.2 %5.01,244.10126.9289.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,375.67829.0065.1 %5.0445.03219.7750.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,964.542,005.8032.3 %5.01,034.92461.3155.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,984.681,074.0064.0 %5.0863.78278.0367.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา2,816.612,008.0028.7 %5.0844.76311.8063.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,325.331,096.0052.9 %5.0609.31137.1777.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,890.201,195.0086.6 %5.0791.15271.3765.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา24,066.582,875.9888.0 %5.0872.54239.0472.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,016.50518.0074.3 %5.0443.63196.2755.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,300.881,533.0633.4 %5.0654.60348.6746.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,138.21258.0087.9 %5.0578.54209.7363.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,196.301,985.4352.7 %5.01,187.05597.2049.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,729.01981.0064.1 %5.0901.8135.0396.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,570.552,096.0018.5 %5.0768.70345.4255.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 120,037.104,143.3779.3 %5.01,190.35600.1649.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 217,217.015,877.2165.9 %5.02,096.11765.1063.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,794.633,497.00-25.1 %0.0281.91233.2017.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ7,135.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ44,750.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ16,481.5012,672.0023.1 %5.0837.95358.8157.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้18,279.189,986.0045.4 %5.0639.13808.84-26.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,275.408,619.23-163.2 %0.01,779.631,029.5242.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,384.91798.0066.5 %5.0711.65424.7540.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,090.25513.0075.5 %5.0540.51220.8359.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา11,604.296,908.5340.5 %5.03,832.453,548.657.4 %3.5
รวม 265,614 113,972 57.09 % 45,538 20,344 55.32 %