สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,194.15390.0082.2 %5.0705.73158.4377.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย15,136.9813,750.009.2 %4.573.96217.54-194.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย4,692.8311,264.88-140.0 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,778.772,351.0015.4 %5.01,009.99245.2775.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,424.451,040.0057.1 %5.0876.9186.2390.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย8,445.078,690.80-2.9 %0.03,196.83931.6970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,340.411,257.0062.4 %5.0370.02135.5263.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,230.10142.0095.6 %5.0335.1165.7480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย2,942.21679.0076.9 %5.0399.89173.2956.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,965.32766.0074.2 %5.0399.0910.0797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,071.01259.0091.6 %5.0544.2574.3286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,793.71333.0088.1 %5.0571.0258.4989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,760.25228.0091.7 %5.0344.9846.3286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,071.01230.0092.5 %5.0419.3378.2681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,990.55386.0087.1 %5.0393.25149.2262.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,059.48293.0090.4 %5.0263.4334.7586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,071.01296.0090.4 %5.0267.0640.7784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,845.01370.0087.0 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น2,883.28370.0087.2 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,926.34210.0092.8 %5.0252.7117.0593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,071.01185.0094.0 %5.0439.3133.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,852.69420.0085.3 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย11,163.9740,461.90-262.4 %0.02,665.86651.2375.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน10,327.3410,500.99-1.7 %0.01,564.02851.5845.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ8,962.2020,408.60-127.7 %0.01,589.00241.3884.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,022.596,215.5011.5 %5.02,150.952,654.30-23.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,142.77870.0059.4 %5.0667.70330.3650.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,678.091,253.7065.9 %5.01,409.32959.8631.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,447.471,246.0063.9 %5.0933.92120.9687.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,481.062,268.808.6 %4.0857.86374.3356.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,059.851,201.0060.7 %5.01,257.192,697.49-114.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,321.941,770.5123.7 %5.0723.73569.6621.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,861.911,147.1970.3 %5.01,751.611,164.5633.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,649.202,155.7740.9 %5.01,485.39828.7144.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 6,236.8414,391.22-130.7 %0.02,474.22250.5689.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,971.391,376.2053.7 %5.01,105.06823.9625.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,671.926,471.4925.4 %5.04,349.05865.4780.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,898.355,440.00-87.7 %0.090.4583.248.0 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,623.10293.0096.2 %5.0496.5549.5790.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,007.57368.0087.8 %5.01,200.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,284.68414.0081.9 %5.0743.76135.8581.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,026.522,100.0030.6 %5.01,124.08328.4470.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,341.8030,693.80-474.6 %0.02,341.113,403.75-45.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,479.832,992.0033.2 %5.01,979.80695.4064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,750.392,352.0014.5 %5.01,009.99465.5053.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,227.865,268.9163.0 %5.03,358.49203.3193.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,060.56984.0087.8 %5.0724.75292.6059.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,269.041,291.7060.5 %5.01,162.11591.9849.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,185.821,306.0059.0 %5.01,238.18314.0674.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,017.692,421.5559.8 %5.02,246.03923.8158.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,852.911,511.6460.8 %5.0971.9595.9590.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย9,650.175,284.0045.2 %5.0503.97256.2549.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย167,488.9291,574.0045.3 %5.02,191.93937.8957.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,635.0628.6598.9 %5.0629.8362.5090.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,239.19171.6797.2 %5.01,117.42253.6577.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,542.351,074.5057.7 %5.0800.81351.0256.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย4,689.686,173.17-31.6 %0.01,523.42623.6259.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย1,802.90826.7354.1 %5.01,371.29525.5861.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,245.123,968.40-22.3 %0.01,276.21509.7260.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,878.912,189.4068.2 %5.01,567.36172.0189.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)39,160.244,266.0089.1 %5.03,267.51548.1983.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 138,983.698,521.4978.1 %5.02,665.21777.7270.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 222,733.926,783.0070.2 %5.02,691.15749.7672.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 312,755.084,472.7064.9 %5.02,719.43557.3879.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 446,395.265,068.2789.1 %5.01,854.481,199.5735.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย12,007.8638,489.00-220.5 %0.0808.91889.64-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย25,757.4024,720.004.0 %2.01,022.27768.5524.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย96,293.8637,200.0061.4 %5.01,120.96839.1325.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย17,184.971.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย23,866.3310,540.0055.8 %5.0817.391,120.05-37.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง17,199.8610,054.0041.5 %5.0851.18939.56-10.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง76,914.171.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย10,327.7512,641.49-22.4 %0.02,415.732,723.03-12.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,680.831,203.0055.1 %5.0971.96606.1037.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,406.40530.8577.9 %5.0819.83261.8268.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 38,329.857,600.0080.2 %5.06,082.025,254.0613.6 %5.0
รวม 921,740 496,468 46.14 % 96,480 44,649 53.72 %