สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,079.60374.0082.0 %5.0667.17188.8971.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,344.415,975.0042.2 %5.074.2447.8635.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,712.722,161.0077.8 %5.081.7875.587.6 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,865.1513,095.2011.9 %5.0126.30107.6514.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,125.681,911.0010.1 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,733.50759.0056.2 %5.0271.2743.3784.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,854.361,129.0060.4 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,973.634,192.7129.8 %5.01,095.64576.6547.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,917.72420.0085.6 %5.0718.6855.1092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,750.94215.0092.2 %5.0300.4238.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม2,969.25213.0092.8 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,517.63172.0093.2 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,076.55200.0093.5 %5.0697.8057.0091.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,023.872,488.0038.2 %5.01,117.0466.9194.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,520.152,775.0021.2 %5.0602.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,732.853,158.8315.4 %5.01,085.52705.8535.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,156.691,246.2042.2 %5.0907.31112.8987.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,165.81550.0074.6 %5.0686.1894.6386.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,104.271,078.0065.3 %5.01,199.61112.8290.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,415.41678.0071.9 %5.0838.31123.5585.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,084.81222.0089.4 %5.0667.1779.0688.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,742.821,791.0052.1 %5.01,522.88712.0153.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,318.051,828.00-38.7 %0.0386.7311.7997.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,270.68851.0074.0 %5.01,256.66668.6246.8 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,511.911,173.8166.6 %5.0914.372.8599.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,989.264,743.48-58.7 %0.0990.44155.4284.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 54,135.5935,819.0033.8 %5.0462.3875.9083.6 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 27,516.976,936.0074.8 %5.0413.73231.5044.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,716.100.00100.0 %5.0933.39762.8518.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,440.97871.2064.3 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,496.94347.0086.1 %5.0933.399.5099.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,185.45410.2081.2 %5.0705.20260.4163.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,059.672,260.0026.1 %5.0933.37199.7078.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,698.2415,295.51-313.6 %0.01,408.791,704.82-21.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,768.902,952.0021.7 %5.01,598.9568.4095.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน776.25937.00-20.7 %0.0608.25175.7071.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,291.943,230.201.9 %0.5990.4493.1090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,437.151,191.6085.9 %5.0781.26469.3039.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,724.371,778.0034.7 %5.0990.44465.5053.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,658.831,595.0040.0 %5.0838.31133.0784.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,908.17933.0076.1 %5.0838.31135.3483.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,102.20632.0069.9 %5.0554.8665.4188.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน9,716.62870.4091.0 %5.0340.13237.5030.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 18,022.3821,345.59-18.4 %0.0874.16544.9237.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,008.51405.0079.8 %5.0629.13195.2469.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,355.01649.0072.4 %5.0838.31206.6375.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน1,866.301.0099.9 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,719.422,372.3212.8 %5.0914.37314.0165.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,443.76702.0071.3 %5.0857.32208.9375.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,132.731,651.5922.6 %5.0544.16138.8074.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 114,674.706,618.2054.9 %5.02,103.06228.0089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 217,512.576,868.1760.8 %5.02,251.34953.6557.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,401.311,062.3091.4 %5.0223.89243.20-8.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน31,374.5510,985.5765.0 %5.0826.15672.1018.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง27,204.527,180.9973.6 %5.01,190.23304.2074.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,016.816,795.65-35.5 %0.01,999.551,660.5417.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,292.07905.0060.5 %5.0819.29156.3380.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,057.60246.0088.0 %5.0610.11312.6148.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน32,594.226,638.0079.6 %5.03,759.984,128.83-9.8 %0.0
รวม 411,552 203,885 50.46 % 50,215 19,453 61.26 %