สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,558.52489.0080.9 %5.0263.9998.2362.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,595.093,483.3067.1 %5.084.64104.45-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,242.5311,348.32-10.8 %0.064.1444.0431.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,569.9710,407.01-127.7 %0.01,374.95353.5574.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,130.601,530.0051.1 %5.0919.490.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์89,073.5225,406.1071.5 %5.04,152.212,443.6741.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,000.341,928.9035.7 %5.0709.86543.8323.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,738.261,881.9031.3 %5.0309.03176.7042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,684.62788.0070.6 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,379.81528.0077.8 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,379.35549.0076.9 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,404.812,452.0044.3 %5.01,255.46929.1126.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,905.47959.0067.0 %5.0786.28411.5047.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,994.97929.0069.0 %5.0824.41612.6625.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,424.122,887.2146.8 %5.01,859.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,065.582,718.2846.3 %5.02,058.061,999.992.8 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,543.003,203.92-26.0 %0.0667.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,487.202,308.9148.5 %5.01,470.95945.2635.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,985.424,043.7118.9 %5.01,166.70362.2668.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,209.7817,128.00-86.0 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,854.586,882.47-0.4 %0.02,024.44669.7566.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,653.811,700.5053.5 %5.0900.47274.0969.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)75,244.987,233.0090.4 %5.04,619.90867.5281.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)9,662.537,272.4324.7 %5.03,824.371,656.2556.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,991.78909.0077.2 %5.01,261.7851.3395.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,644.40683.0074.2 %5.0791.55265.7266.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,341.352,887.5113.6 %5.0976.54521.2946.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,897.9231,807.23-361.1 %0.01,680.132,365.05-40.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,735.115,239.0051.2 %5.04,207.95365.9891.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,305.245,733.0021.5 %5.02,554.871,251.3551.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,779.8211,453.35-68.9 %0.01,302.32177.2186.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,782.191,214.0067.9 %5.01,033.57370.6564.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,585.571,883.5947.5 %5.01,014.56603.2740.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,257.422,571.0021.1 %5.013,139.68122.8199.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,168.553,195.0023.4 %5.01,204.74785.8034.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,425.653,290.0039.4 %5.01,033.59148.0285.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์292,510.1922,887.0992.2 %5.0876.77429.2551.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์24,883.2510,868.0656.3 %5.0536.93379.0829.4 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 63,857.2060,666.005.0 %2.51,375.60506.1563.2 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,577.2215,592.01-34.7 %0.0581.14837.73-44.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,279.633,680.79-61.5 %0.0347.372.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,720.031,030.0062.1 %5.0332.69134.4259.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,515.492,100.0040.3 %5.0900.47359.4260.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,193.5620,626.0018.1 %5.01,814.02486.6373.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,893.832,172.0024.9 %5.01,026.46275.2573.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์4,775.107,304.22-53.0 %0.01,318.837,401.37-461.2 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,023.792,851.0229.1 %5.01,356.841,021.6124.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,280.163,209.642.1 %1.0824.40247.2070.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์53,085.155,318.5090.0 %5.01,208.50189.8684.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์24,551.9710,125.8358.8 %5.03,853.841,123.7270.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 111,347.0417,928.57-58.0 %0.01,337.66445.9166.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 229,065.7110,215.5064.9 %5.01,300.09438.9066.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 325,128.6510,499.0658.2 %5.01,696.57955.0843.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,290.634,957.2821.2 %5.0284.03322.12-13.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์93,771.9097,830.00-4.3 %0.01,874.57779.5358.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์20,621.4615,740.0023.7 %5.01,050.67655.5037.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์115,431.7453,845.0053.4 %5.01,028.91761.8026.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์20,437.271.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์46,199.1920,847.4154.9 %5.0865.45707.3518.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย32,526.851.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,132.9618,199.69-50.0 %0.02,352.122,739.15-16.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์12,563.989,796.4222.0 %5.04,157.30330.8692.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 40,811.5923,616.0042.1 %5.01,243.42793.4736.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,883.18846.0070.7 %5.01,140.24160.5585.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์79,848.1567,063.0016.0 %5.01,966.121,773.839.8 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,663.542,438.0033.5 %5.0995.55642.2035.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,480.111,282.0048.3 %5.0596.22271.4354.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์29,912.7829,080.992.8 %1.04,815.123,675.0923.7 %5.0
รวม 1,436,967 741,542 48.40 % 104,494 48,999 53.11 %