สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,311.00550.0076.2 %5.0452.83192.7957.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,420.243,351.932.0 %1.0623.97152.3875.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,831.20600.0078.8 %5.0662.0185.7087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี13,399.9410,112.0024.5 %5.02,356.99816.1465.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,169.61488.0090.6 %5.0221.5154.8275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,692.45293.0093.8 %5.0178.4937.9278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,900.35383.0090.2 %5.0216.0058.9972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,374.66398.0088.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,454.36524.0084.8 %5.0524.0987.0483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,639.48521.0085.7 %5.0327.9294.5371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,331.17593.0086.3 %5.0340.2020.5194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,426.45316.0090.8 %5.0274.1740.5685.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,408.884,606.84-4.5 %0.01,080.35707.7834.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,134.721,536.0075.0 %5.01,023.30790.2922.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,821.81460.0083.7 %5.0680.99557.8218.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,623.32312.2193.2 %5.0680.99515.3724.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,565.551,500.0077.2 %5.01,869.97749.5559.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,940.502,489.8836.8 %5.0571.93353.3938.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,578.142,154.3652.9 %5.01,479.68956.5735.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,938.071,871.7073.0 %5.0783.82208.6273.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,345.427,770.036.9 %3.01,531.04106.8793.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,355.883,061.8342.8 %5.0833.64705.8515.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,235.411,365.0057.8 %5.0729.87101.0386.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,712.94597.0083.9 %5.0623.97129.5079.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,111.162,534.4018.5 %5.0795.08464.6441.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,265.702,400.0067.0 %5.01,408.712,153.57-52.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,812.432,440.0049.3 %5.01,099.37812.6426.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,662.621,138.0068.9 %5.0814.13299.7363.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,268.716,669.2728.0 %5.01,836.7640.9697.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,278.15862.0091.6 %5.0700.03420.8539.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,540.541,486.0058.0 %5.0814.13406.1050.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,662.242,004.0045.3 %5.0776.09316.5459.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,146.771,523.1063.3 %5.0787.20172.9678.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,870.341,350.0053.0 %5.0566.9238.8193.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,277.831,350.0086.9 %5.01,017.43190.4681.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี24,199.2924,924.05-3.0 %0.0655.41565.3113.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี2,933.93590.0079.9 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2,976.62901.0069.7 %5.0649.72202.9268.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี11,261.18617.0094.5 %5.04,446.18204.2595.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,978.422,986.1540.0 %5.0833.14350.0758.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี4,903.142,000.0059.2 %5.0795.11393.4050.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,024.78306.8894.9 %5.01,289.53124.1490.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,657.361,147.5488.1 %5.01,597.291,119.8829.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 128,733.6910,526.2263.4 %5.0926.18634.9631.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,805.662,936.3338.9 %5.0311.4779.7674.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี32,289.4038,424.01-19.0 %0.0838.851,753.62-109.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,034.098,332.3553.8 %5.0716.93446.4937.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี54,260.6146,976.0013.4 %5.01,219.85975.0020.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,250.0813,875.36-50.0 %0.01,766.321,053.8840.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,146.361,608.8061.2 %5.0883.17563.6436.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,352.98821.0065.1 %5.0452.82347.5823.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี15,993.669,612.0039.9 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 414,309 236,196 42.99 % 51,177 23,325 54.42 %