สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,209.22425.0080.8 %5.0472.3993.3180.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,540.554,480.5040.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,859.461,579.0044.8 %5.0719.61192.4773.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร2,792.111,419.0049.2 %5.0700.59107.4484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร10,218.564,077.7960.1 %5.02,069.75420.8579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,272.381,053.0075.4 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,513.91538.0088.1 %5.0467.5145.5890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,431.92478.0086.1 %5.0341.8362.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,386.43306.0091.0 %5.0253.3130.9687.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,369.00649.0080.7 %5.0303.0553.7882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,144.51723.7877.0 %5.0360.4756.8684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,209.25376.0088.3 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี2,989.73459.0084.6 %5.0364.7260.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,058.946,454.75-59.0 %0.01,271.06982.3022.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,364.701,624.0051.7 %5.01,080.91713.3634.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,869.671,317.0054.1 %5.0814.69318.7560.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 428,348.4826,826.545.4 %2.55,928.684,631.2521.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,167.511,500.0030.8 %5.0548.47104.5080.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร2,999.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0714.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,092.592,670.00-27.6 %0.0589.97101.2882.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,491.231,690.1462.4 %5.01,499.26606.1759.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,215.82500.0088.1 %5.01,328.12493.0062.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร7,081.1918,882.68-166.7 %0.01,746.47757.9756.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,350.006,456.00-92.7 %0.01,131.0899.0091.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,858.14326.0082.5 %5.068.9228.5258.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,284.90954.0071.0 %5.0871.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,551.65617.0075.8 %5.0719.61551.6023.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร2,933.842,974.00-1.4 %0.0525.40540.68-2.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,520.358,650.00-91.4 %0.01,271.07367.5671.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,395.914,401.00-29.6 %0.01,042.88772.6725.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,149.442,177.6830.9 %5.0814.69161.0280.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,358.5916,419.92-14.4 %0.02,088.76247.5388.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,418.7011,548.017.0 %3.52,181.382,387.40-9.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,131.271,958.0080.7 %5.0776.66559.8727.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,313.181,726.0047.9 %5.0833.72138.9483.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,827.021,791.0053.2 %5.0966.82428.6155.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,533.061,637.6053.6 %5.0947.79450.5652.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,905.702,663.0031.8 %5.0757.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร35,386.102,303.0093.5 %5.0932.14505.7645.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,409.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0567.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,062.791,101.0064.1 %5.0852.72275.7367.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,635.00957.0063.7 %5.0624.53282.4454.8 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,439.593,962.7010.7 %5.01,137.95419.8463.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,904.391,229.0068.5 %5.01,175.98166.9285.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,547.124,079.48-15.0 %0.0954.32477.0950.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)22,495.968,708.7661.3 %5.02,814.19659.2676.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 124,437.1212,253.8449.9 %5.01,625.06510.8968.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,302.107,214.0036.2 %5.01,771.081,508.0814.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,410.515,691.00-303.5 %0.0283.08442.57-56.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร65,753.644.73100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร20,762.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร29,388.2359,274.99-101.7 %0.0834.97410.7350.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี23,428.5822,840.002.5 %1.0835.56544.3534.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,889.8315,109.0610.5 %5.01,876.351,061.4943.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,982.871,408.0052.8 %5.0776.66533.6031.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 214,748.584,371.0970.4 %5.02,344.911,387.9540.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,493.51640.0074.3 %5.0605.51254.9957.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร14,020.055,356.2761.8 %5.03,151.512,030.3035.6 %5.0
รวม 471,485 298,832 36.62 % 57,486 28,041 51.22 %