สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,496.49502.0079.9 %5.0360.3299.0072.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,979.694,660.38-17.1 %0.0797.73268.0066.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,998.891,734.0042.2 %5.0863.961.0099.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,931.512,121.0027.6 %5.0588.4841.2593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา221,375.6813,066.0438.9 %5.02,326.42596.3574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา117,696.0913,170.0025.6 %5.02,742.25709.8674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย4,792.092,623.0045.3 %5.0245.8346.7681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,097.861,654.0059.6 %5.0220.1661.5672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,608.12791.0078.1 %5.0351.5644.4187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,764.55487.0087.1 %5.0305.2257.4681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,213.411,529.0063.7 %5.0223.2378.2265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,506.39411.0088.3 %5.0225.5935.9984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,418.64353.0089.7 %5.0186.6538.5679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,369.26422.0090.3 %5.0203.2659.2270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,972.83412.0089.6 %5.0317.7594.5370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,474.11359.0089.7 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,166.39322.0089.8 %5.0194.617.5096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,442.42398.0088.4 %5.0129.7170.9445.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,682.25475.0087.1 %5.0326.7557.5182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,409.88306.0091.0 %5.0193.3851.4673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,567.63551.0084.6 %5.0173.0254.2768.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,252.031,334.0068.6 %5.0322.8565.5579.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,191.867,166.66-71.0 %0.01,005.04511.1749.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,759.732,735.0027.3 %5.0877.29779.0011.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,565.002,416.005.8 %2.5474.42230.0151.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,205.521,792.0057.4 %5.0968.84974.10-0.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,923.781,292.0055.8 %5.0588.48116.4280.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,695.251,603.0056.6 %5.0950.85527.6744.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,947.73976.0066.9 %5.0512.4560.5788.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,556.922,520.0044.7 %5.01,327.64424.5868.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,230.132,017.449.5 %4.5518.30431.7116.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,008.732,341.9241.6 %5.01,227.86407.1966.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,535.311,790.0049.4 %5.0854.7456.6593.4 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,881.3018.5199.5 %5.0968.8293.1090.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,380.3419,329.00-161.9 %0.01,368.16109.1592.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,750.961,812.0051.7 %5.0930.79398.7157.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,408.371,226.0064.0 %5.0882.1661.5793.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,644.891,571.0040.6 %5.0524.01471.4610.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,593.832,789.0022.4 %5.0873.76299.7365.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,693.742,046.0056.4 %5.01,330.14211.6684.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,976.865,260.00-32.3 %0.01,063.92376.6764.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,159.792,400.0042.3 %5.0797.65284.4264.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,885.389,163.68-33.1 %0.01,734.3978.7595.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,474.162,594.0075.2 %5.0626.53319.7849.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,912.363,221.0017.7 %5.0797.68320.7359.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,263.253,597.0042.6 %5.01,139.97126.1788.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,465.592,731.0038.8 %5.01,158.96514.1355.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,296.724,567.0013.8 %5.0816.6939.1995.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา10,261.505,853.0043.0 %5.0577.75190.9467.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,761.349,516.0011.6 %5.0478.36349.1027.0 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 38,176.0021,032.0144.9 %5.0618.67447.4427.7 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 65,952.4089,424.00-35.6 %0.01,106.76929.5216.0 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 35,028.5033,166.245.3 %2.5544.20487.8610.4 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 133,287.4827,091.9979.7 %5.07,874.8421,189.75-169.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,720.43913.0066.4 %5.0281.77167.1440.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,672.883,305.0010.0 %5.0808.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,721.452,308.0038.0 %5.0702.57442.0537.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,705.056,607.00-15.8 %0.01,596.35172.1889.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,409.691,413.0058.6 %5.0797.68548.3331.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,907.215,620.2076.5 %5.01,360.08760.7544.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,147.071,972.0037.3 %5.0664.567.5398.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา124,082.322,110.9998.3 %5.0748.8164.4091.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑16,743.1810,250.5938.8 %5.0977.59518.3747.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 233,375.8310,427.5168.8 %5.02,359.95311.4186.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,727.955,896.09-2.9 %0.0432.49274.5736.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา64,302.1875,692.00-17.7 %0.01,417.80871.9538.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์22,564.8322,396.310.7 %0.5616.61572.897.1 %3.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา17,262.3814,623.1515.3 %5.0447.5257.5087.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,428.6419,076.45-23.6 %0.0617.54570.007.7 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา132,263.1617,877.0086.5 %5.0523.85241.3753.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 19,186.798,572.7855.3 %5.0463.18763.26-64.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 61,161.7923,254.0062.0 %5.0530.001,075.02-102.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,672.4118,006.24-134.7 %0.01,625.061,321.4518.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,329.171,373.0058.8 %5.0759.64393.3048.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,048.021,408.0053.8 %5.0474.42196.0458.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,953.2322,791.15-34.4 %0.03,409.266,772.97-98.7 %0.0
รวม 1,108,477 598,632 46.00 % 68,580 50,467 26.41 %