สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,137.99374.0082.5 %5.0673.05216.2367.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด17,209.7324,188.50-40.6 %0.082.68220.51-166.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,589.379,059.0048.5 %5.067.0393.33-39.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,615.5510,627.50-10.5 %0.055.19127.20-130.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,984.834,056.54-35.9 %0.0977.32307.5668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,779.631,308.0052.9 %5.0920.27106.0588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก13,883.249,624.0030.7 %5.02,897.931,106.1461.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด53,376.3019,458.0063.5 %5.02,953.541,422.1551.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,982.115,466.19-9.7 %0.01,186.491,426.90-20.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,697.522,234.6139.6 %5.01,338.63799.4240.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,722.501,053.0061.3 %5.0901.25140.2484.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,695.15762.0071.7 %5.0882.24615.1230.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก2,984.241,955.0034.5 %5.01,205.501,283.45-6.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,879.411,627.8413.4 %5.0608.41212.8065.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก3,799.563,010.9120.8 %5.01,566.811,311.8916.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)9,997.641,692.1883.1 %5.01,072.40223.4279.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,925.149,380.8721.3 %5.01,300.60275.0878.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,397.404,021.5178.1 %5.0544.941.8599.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด55,224.5178,880.60-42.8 %0.01,216.96322.1573.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,908.22849.0078.3 %5.01,148.45311.7172.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)12,777.338,660.6132.2 %5.05,314.29564.3089.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,686.74325.0087.9 %5.097.2361.2837.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,030.65284.0072.4 %5.033.8225.9523.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,030.65197.0080.9 %5.082.558.0790.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,630.41804.0069.4 %5.0939.29235.5574.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,502.90414.0083.5 %5.0806.17221.1072.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,415.592,273.1933.4 %5.01,129.45335.5170.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,797.2928,041.00-218.7 %0.01,604.851,634.27-1.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก12,601.785,134.0059.3 %5.02,251.390.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,299.65979.0024.7 %5.01,015.34277.4572.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก88,758.296,598.8892.6 %5.04,629.28234.2694.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก7,504.881,747.0076.7 %5.0958.29241.4474.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,617.361,959.6557.6 %5.0662.81418.2536.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,386.571,202.0064.5 %5.0560.56473.4415.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,738.961,153.6257.9 %5.0687.16309.3255.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,511.881,527.5539.2 %5.0768.1436.4695.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก10,337.503,662.6064.6 %5.0479.87354.3526.2 %5.0
เรือนจำกลางตาก 29,826.0236,049.11-20.9 %0.01,097.79576.6947.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,230.27551.0075.3 %5.0673.0592.1986.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก4,947.852,458.2050.3 %5.01,871.04472.9874.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,633.26552.0079.0 %5.0545.64470.4613.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,889.523,511.0528.2 %5.01,091.41524.8351.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,740.912,706.4042.9 %5.01,369.45665.9551.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก1,872.763,146.70-68.0 %0.0977.330.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 113,788.607,825.0043.3 %5.05,679.69348.1593.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,768.537,360.4867.7 %5.02,765.09676.0775.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,622.403,969.0829.4 %5.0422.50690.92-63.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก27,243.8033,562.19-23.2 %0.0289.16392.26-35.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด75,976.096,036.0092.1 %5.01,247.36897.1128.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก17,331.6326,847.65-54.9 %0.01,094.781,317.18-20.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก41,569.2539,084.006.0 %3.01,368.17755.2544.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก20.0315,276.32-76,167.2 %0.018.392,166.15-11,678.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,016.262,169.5628.1 %5.01,148.45700.4439.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,545.44482.0081.1 %5.0692.08209.0069.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก37,446.3310,708.0071.4 %5.06,624.963,860.6141.7 %5.0
รวม 708,887 456,887 35.55 % 72,597 30,772 57.61 %