สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,351.93587.0075.0 %5.0482.43140.2170.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,498.354,685.4037.5 %5.054.610.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,605.021,194.0054.2 %5.0615.55159.9874.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,986.981,167.0060.9 %5.0691.59169.2775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย13,662.076,691.2251.0 %5.01,946.67690.2364.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,896.801,462.0062.5 %5.0250.2054.1578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,673.97821.0077.7 %5.0328.12114.7265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,484.66590.0083.1 %5.0261.6553.0379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,456.63766.0077.8 %5.0468.5196.1279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,408.50649.0081.0 %5.0296.0038.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,429.94706.0079.4 %5.0239.6057.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,353.14420.0087.5 %5.0224.8850.3577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,400.49545.0084.0 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,368.64444.0086.8 %5.0326.9386.6073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,620.326,622.77-43.3 %0.01,414.221,520.46-7.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,266.961,163.0064.4 %5.0615.5796.1484.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,089.15970.0076.3 %5.01,147.320.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,896.481,120.0061.3 %5.0748.66227.4369.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,871.69479.0083.3 %5.0729.64158.8478.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,390.103,038.0052.5 %5.02,326.991,201.0048.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,665.081,690.76-1.5 %0.0473.40585.63-23.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,355.422,369.0029.4 %5.01,128.98400.8364.5 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,680.482,309.0013.9 %5.0615.54143.0376.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,905.8811,376.00-131.9 %0.01,471.27355.2975.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,391.901,531.2054.9 %5.0824.72300.3963.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,363.40416.0087.6 %5.074.5676.99-3.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,073.23660.0078.5 %5.0786.6972.4390.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,559.91541.0078.9 %5.0596.53350.7941.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,116.471,246.5060.0 %5.0824.72493.9040.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย8,994.4520,781.00-131.0 %0.01,281.112,604.44-103.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,631.231,328.0071.3 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,868.371,524.0068.7 %5.0805.71385.8052.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,956.0511,662.95-135.3 %0.01,224.0641.6996.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,581.593,212.00-24.4 %0.0691.61608.9512.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย2,832.283,804.90-34.3 %0.0710.63572.9419.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย3,755.883,590.004.4 %2.01,128.98416.2763.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,443.701,530.0065.6 %5.0602.85203.6466.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,076.812,201.0028.5 %5.0596.5357.6490.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,088.611,438.0085.7 %5.0767.68418.9845.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,011.0025,625.9917.4 %5.0733.44454.1038.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,248.71851.0062.2 %5.0501.45123.1075.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,555.781,621.8054.4 %5.0748.66234.0668.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,342.86681.3070.9 %5.0577.51224.4861.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,992.213,490.1012.6 %5.01,023.78401.3760.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,842.162,696.005.1 %2.5710.63233.6967.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,733.114,169.8011.9 %5.01,693.65960.5043.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,770.513,890.80-40.4 %0.0729.64105.4685.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย12,200.096,123.1649.8 %5.04,088.43701.1882.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 117,026.1611,307.3133.6 %5.02,009.21477.6676.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 249,155.378,081.6783.6 %5.02,103.57768.1163.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย14,156.744,761.6066.4 %5.0405.51584.07-44.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย51,806.8359,720.00-15.3 %0.01,217.22498.6559.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย64,316.9436,064.0043.9 %5.0811.03534.2634.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย17,606.3319,434.66-10.4 %0.0834.351,320.00-58.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย19,116.414,563.0076.1 %5.0627.14190.0069.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย34,944.7710,999.7668.5 %5.0811.16669.7517.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง67,075.3619,836.0070.4 %5.0774.34835.80-7.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,171.8511,627.00-62.1 %0.01,542.911,063.0231.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,991.312,985.840.2 %0.5729.64442.9739.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,703.211,135.6058.0 %5.0520.46197.6062.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย25,560.4510,490.8059.0 %5.04,400.205,458.85-24.1 %0.0
รวม 602,381 357,489 40.65 % 57,841 29,950 48.22 %