สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,382.09589.0082.6 %5.0160.76127.3020.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 47,638.434,576.9740.1 %5.03,247.36291.9491.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก204,676.5013,730.9093.3 %5.0304.58340.59-11.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก21,809.8920,532.005.9 %2.566.0574.83-13.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,383.585,128.56-17.0 %0.0993.4487.7991.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,681.601,676.8837.5 %5.0727.2252.7292.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,133.961,546.0050.7 %5.0551.49171.0069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 714,624.6014,888.00-1.8 %0.03,429.93361.3489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก34,845.7719,885.0042.9 %5.03,199.301,134.0264.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,198.459,516.48-126.7 %0.02,145.061,171.7545.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,978.787,484.00-7.2 %0.01,849.161,881.01-1.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,675.77786.4270.6 %5.0689.19333.4451.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,160.271,210.0070.9 %5.01,354.73577.4857.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,810.501,117.0060.3 %5.0515.50312.7539.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 315,910.9559,775.00-275.7 %0.06,745.453,876.5542.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,446.19935.0079.0 %5.01,924.44234.5387.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,561.24798.0068.8 %5.0689.17315.2854.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,376.803,887.0011.2 %5.01,582.941,917.69-21.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,618.824,785.87-3.6 %0.02,299.211,046.9754.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,271.352,804.0034.4 %5.01,449.8399.1493.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 27,286.2317,592.1235.5 %5.02,102.08713.7566.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,160.443,868.78-79.1 %0.0605.35589.762.6 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,706.423,387.0028.0 %5.01,563.92746.9352.2 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,448.292,185.0936.6 %5.01,107.54368.0766.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,111.952,609.0036.6 %5.01,944.251,915.691.5 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก18,351.5918,189.760.9 %0.52,074.90301.6085.5 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก135,013.98156,952.36-16.2 %0.01,074.32811.9224.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 10,285.097,863.0023.5 %5.04,390.983,161.3028.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,140.272,810.6132.1 %5.0993.45871.4812.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,871.894,898.3137.8 %5.0949.1814.2598.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,384.2214,189.0013.4 %5.05,473.791,349.8775.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,740.955,995.0022.6 %5.03,442.40782.8077.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,022.18233.0092.3 %5.079.5032.4759.2 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก649,507.813,819.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,186.78509.0084.0 %5.0974.432.8599.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,471.85266.0089.2 %5.0727.2276.0089.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,641.243,780.0018.6 %5.01,156.44397.2065.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,151.8333,195.05-364.1 %0.02,058.341,575.2823.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,829.513,166.0017.3 %5.0817.71770.695.8 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,162.581,045.0074.9 %5.0521.70107.2579.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,370.5015,232.50-183.6 %0.01,659.01175.2389.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,182.039,579.1421.4 %5.02,322.251,137.1551.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,558.571,340.0062.3 %5.0549.88397.9927.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,677.152,595.0029.4 %5.01,183.59660.2544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,190.151,959.0038.6 %5.0955.41503.7847.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,188.862,244.8046.4 %5.01,107.54590.6146.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,587.223,764.0017.9 %5.01,031.48181.1582.4 %5.0
สพ.พิษณุโลก22,532.515,170.0077.1 %5.0545.20299.2545.1 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 96,157.45124,742.00-29.7 %0.01,851.701,631.9911.9 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 62,244.5259,876.063.8 %1.51,419.50837.3441.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,051.5318,943.3114.1 %5.0877.68477.5545.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,524.8813,152.012.8 %1.03,180.511,627.4048.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,381.18260.0089.1 %5.0651.15222.4065.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,874.052,040.0047.3 %5.01,031.46521.0349.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก18,714.8713,752.0026.5 %5.02,045.67733.4064.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,718.58819.3069.9 %5.0708.19117.6583.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก5,745.391,110.0080.7 %5.01,487.84414.9672.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,266.991,570.0051.9 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,530.282,305.8434.7 %5.0898.35330.6263.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์14,989.699,577.8036.1 %5.04,272.23440.8889.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 145,534.528,734.4780.8 %5.01,162.52340.1770.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 219,108.0611,220.5141.3 %5.02,598.00628.7575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 329,336.4210,104.8065.6 %5.02,022.14315.5084.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 768,837.904,394.6593.6 %5.0472.031,228.35-160.2 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล44,292.5819,055.4957.0 %5.0654.931,515.15-131.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก66,529.8067,560.99-1.5 %0.01,776.71302.1383.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว16,375.0116,374.000.0 %0.5821.67454.8044.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก107,046.7365,988.7638.4 %5.01,039.07318.9769.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก428,403.7229,360.0093.1 %5.06,512.19380.6094.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก29,221.071,704.0394.2 %5.0994.391,042.16-4.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย28,918.3113,541.0853.2 %5.0985.61670.0332.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก15,259.6829,287.00-91.9 %0.02,408.391,835.7723.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก11,134.8611,195.00-0.5 %0.03,579.62254.0592.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,905.104,160.0078.0 %5.02,418.44375.2484.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,828.801.00100.0 %5.01,352.43290.7978.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,002.6919,778.0126.8 %5.02,014.48259.2087.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,965.121,771.9040.2 %5.0860.33578.2732.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,394.377,380.00-67.9 %0.01,269.5878.4693.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,132.16540.0074.7 %5.01,253.3321.9498.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,530.98929.0063.3 %5.0464.56367.6820.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 647,687.3837,505.0121.4 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก52,100.0710,668.0079.5 %5.013,040.755,551.4057.4 %5.0
รวม 2,652,692 1,123,492 57.65 % 153,231 66,420 56.65 %