สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,442.31747.0069.4 %5.0447.45155.7065.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,478.651,612.0035.0 %5.0543.73112.1079.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,792.151,317.0052.8 %5.0637.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,346.9011,364.0044.1 %5.02,710.35618.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,415.611.00100.0 %5.0200.9748.4575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,489.57750.0078.5 %5.0235.19115.7750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,800.81823.0078.3 %5.0425.8276.0482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,178.16540.0083.0 %5.0222.3897.6356.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,160.82755.0076.1 %5.0295.23133.4054.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก2,865.67556.0080.6 %5.0268.5377.5271.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,295.88682.0079.3 %5.0201.3497.3251.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,407.63418.0087.7 %5.0178.6696.3646.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,062.14452.0085.2 %5.0221.171.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,809.982,924.0023.3 %5.01,055.96774.1326.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,287.291,867.0043.2 %5.0595.08680.91-14.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,623.951,878.0028.4 %5.0656.62223.4666.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,556.691,370.0046.4 %5.0542.53465.4914.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,397.421,960.0055.4 %5.01,374.611,497.71-9.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร1,972.972,744.00-39.1 %0.0515.23514.350.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,042.021,814.0055.1 %5.01,208.09394.8267.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)2,940.162,286.0022.2 %5.0822.24144.1282.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร10,596.917,449.0029.7 %5.01,512.34278.5481.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,798.651,003.0064.2 %5.01,286.6049.5096.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,548.25637.0058.9 %5.050.6046.907.3 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,907.781,035.0064.4 %5.0789.7365.8991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,443.26663.0072.9 %5.0523.51385.5326.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,457.442,465.0028.7 %5.0846.78260.0569.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.151,185.397.7 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,680.954,651.0030.4 %5.01,512.34258.5282.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร2,907.861,373.0052.8 %5.0732.69166.6777.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,786.539,787.36-69.1 %0.01,512.3471.2595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,029.161,728.7042.9 %5.0656.62189.9871.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร9,990.502,440.1075.6 %5.0903.83341.5062.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,452.032,751.0020.3 %5.0846.78147.3882.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,895.101,823.0053.2 %5.0590.38273.5553.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,600.303,382.00-30.1 %0.0580.5638.7693.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,209.231,914.0081.3 %5.0884.81342.0061.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 33,091.9932,396.392.1 %1.0717.42296.8258.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,253.39693.0069.2 %5.0447.4533.7292.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2,954.10772.6573.8 %5.0694.65448.7035.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,991.60543.9081.8 %5.0535.03331.8138.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,546.773,609.87-1.8 %0.0903.83826.598.5 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร2,795.333,624.00-29.6 %0.0713.70436.7138.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,580.433,248.909.3 %4.5770.72178.3876.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 129,209.6712,095.1358.6 %5.01,197.96311.0974.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 228,581.331.00100.0 %5.01,306.820.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4,643.904,101.4811.7 %5.0332.82265.6820.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร118,370.1454,875.0053.6 %5.0887.76715.0119.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร19,675.0414,457.0026.5 %5.0720.241,281.05-77.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร31,478.8416,118.2048.8 %5.0616.30984.94-59.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,656.171,486.0044.1 %5.0637.64134.9078.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,085.336,066.00-48.5 %0.01,532.56273.6082.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร8,245.52636.0092.3 %5.03,192.69116.8596.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร14,646.2717,392.99-18.8 %0.03,794.354,379.25-15.4 %0.0
รวม 468,477 252,080 46.19 % 46,875 21,443 54.26 %