สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,248.92742.0067.0 %5.0571.85222.3161.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,636.5214,374.7822.9 %5.081.9580.581.7 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,179.402,568.2319.2 %5.0952.17214.0377.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,730.301,159.7457.5 %5.0781.3839.9294.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,588.987,622.0028.0 %5.02,947.551,005.7765.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.48114.7776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,608.44521.0085.6 %5.0442.2977.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,595.16606.0086.8 %5.0285.9277.0373.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,401.00390.0088.5 %5.0397.3370.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,925.77584.0085.1 %5.0345.3346.2886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,610.61471.0087.0 %5.0368.3477.3979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,253.85434.0086.7 %5.0523.3777.0585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,397.08744.0078.1 %5.0326.8269.8578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,302.79236.0092.9 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,296.02138.0096.8 %5.0344.05134.2761.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,300.140.01100.0 %5.0310.676.5997.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,033.21759.0084.9 %5.01,446.58721.0550.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,284.902,655.7738.0 %5.01,123.32866.6722.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,716.871,148.5257.7 %5.0781.03252.7267.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,257.75712.0078.1 %5.0685.95199.5070.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,227.571,924.0076.6 %5.02,123.88639.8369.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,615.671,924.00-19.1 %0.0517.26234.1154.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,471.162,371.9447.0 %5.01,427.57892.3737.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,385.803,297.00-38.2 %0.0688.64264.0061.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์9,810.0411,973.00-22.0 %0.01,598.72139.6391.3 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์65,169.3728,445.2056.4 %5.0678.74433.0536.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,507.9210,942.004.9 %2.04,673.304,716.75-0.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,076.081,682.1045.3 %5.0933.16228.4975.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,989.67995.0050.0 %5.079.9370.4611.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,344.11906.0072.9 %5.01,066.2749.1595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,666.51732.9072.5 %5.0762.01248.5367.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,351.923,546.4218.5 %5.01,028.23434.3757.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,564.524,189.1444.6 %5.01,484.62984.0933.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์3,849.604,611.40-19.8 %0.01,465.61260.4582.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,824.842,054.4764.7 %5.01,104.30323.4070.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,112.0710,198.9815.8 %5.01,183.08235.6080.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,962.921,978.5080.1 %5.0781.03244.7868.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,682.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0990.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,997.903,125.0047.9 %5.01,902.97648.3365.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,734.50928.2083.8 %5.0933.15402.3456.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,302.762,678.6057.5 %5.0598.2577.9587.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,169.212,452.0065.8 %5.02,144.19522.5075.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์42,704.4133,226.0922.2 %5.01,148.151,694.83-47.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,590.69970.0073.0 %5.0609.89245.9759.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,837.971,607.7258.1 %5.0909.73383.6857.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,931.951,374.0053.1 %5.0800.41441.7344.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ3,503.453,571.02-1.9 %0.0977.98483.9250.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,581.031,955.6645.4 %5.01,199.38668.5544.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์4,835.688,872.26-83.5 %0.01,123.32121.1389.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)23,153.646,892.7570.2 %5.02,744.20615.4177.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 125,603.9010,816.8757.8 %5.01,596.33714.2455.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 221,502.0910,104.0053.0 %5.01,774.90504.3071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 39,536.5510,061.19-5.5 %0.01,838.68776.5957.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์20,061.609,813.0051.1 %5.0362.99617.66-70.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,902.823,207.9017.8 %5.0303.76473.23-55.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์191,026.2091,156.0052.3 %5.01,936.43904.8053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ11,535.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,349.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์30,054.0516,987.0743.5 %5.0825.81581.3429.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน39,523.5818,024.0054.4 %5.0944.67366.7061.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,098.7615,072.0031.8 %5.01,100.501,258.30-14.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์11,563.6319,750.09-70.8 %0.02,619.001,563.9940.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,746.142,403.8635.8 %5.0895.48702.2321.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,481.33592.0076.1 %5.0666.93322.7251.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์23,421.065,006.0078.6 %5.06,012.1412,187.04-102.7 %0.0
รวม 765,162 408,285 46.64 % 71,256 42,031 41.01 %