สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,731.93161.0094.1 %5.0445.3092.1579.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,835.945,781.9055.0 %5.071.90131.10-82.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,175.984,535.53-8.6 %0.0730.53176.7175.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,964.181,076.0063.7 %5.0673.5058.4791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี22,816.1115,169.9933.5 %5.02,944.95704.9076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,359.031,612.0063.0 %5.0331.5790.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,599.051,578.0056.2 %5.0279.67171.9538.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,061.73812.0080.0 %5.0320.2647.5985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,563.33550.0084.6 %5.0319.1432.4889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,712.95547.0085.3 %5.0300.7561.2779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,405.98571.0087.0 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,585.06385.0089.3 %5.0495.6158.5188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,931.02336.0091.5 %5.0265.3042.4084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,607.41339.0090.6 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,340.223,883.9847.1 %5.01,358.06787.0942.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,601.431.00100.0 %5.01,072.83332.7469.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,998.371,022.0065.9 %5.0649.08249.9061.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,082.791,017.0067.0 %5.0388.26293.5524.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,642.302,406.0063.8 %5.02,194.761,094.5250.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,835.995,770.0015.6 %5.02,319.92402.8082.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,147.622,570.0018.4 %5.0532.59365.0931.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,235.673,101.5726.8 %5.01,768.2330.9898.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,581.101,244.3272.8 %5.01,320.04479.8963.6 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,397.941,551.0054.4 %5.0844.64202.9076.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,850.0512,204.17-23.9 %0.01,529.58391.4074.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,005.612,001.8550.0 %5.01,110.86326.8770.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 813,887.664,625.5566.7 %5.01,098.28541.8150.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)13,619.619,655.8829.1 %5.04,901.061,638.5666.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,474.629,138.8132.2 %5.03,725.501,305.3065.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,305.69271.0091.8 %5.0825.610.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,422.23933.6072.7 %5.0730.54516.8029.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,842.793,322.4543.1 %5.0921.7291.1490.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี4,884.5926,612.66-444.8 %0.01,434.141,312.648.5 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,401.202,236.0034.3 %5.0863.66418.7051.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,527.22941.0073.3 %5.0925.43306.7366.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,192.6911,088.25-20.6 %0.01,621.42160.0190.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,393.911,555.0085.0 %5.0635.45299.3152.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,417.301,232.0063.9 %5.0863.66313.5063.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,747.611.00100.0 %5.0901.6989.6590.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,219.752,856.0045.3 %5.01,358.07460.5666.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,910.873,253.7133.7 %5.0825.610.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี24,967.276,151.0075.4 %5.0960.94439.6054.3 %5.0
สพ.ราชบุรี43,766.1823,953.0045.3 %5.0960.94150.4084.3 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,072,920.4056,515.5694.7 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 110,944.42206,664.00-86.3 %0.01,577.12743.8552.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,538.57669.0073.6 %5.0445.29102.0677.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,586.533,462.9024.5 %5.01,034.80378.8463.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี17,164.1721,989.44-28.1 %0.01,123.19255.0077.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,972.651,917.0076.0 %5.0768.58143.3681.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,463.224,591.5316.0 %5.01,110.85342.0069.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,992.821,859.0053.4 %5.01,110.86484.5056.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,161.251,891.0040.2 %5.01,032.731,380.10-33.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี32,540.3814,902.7754.2 %5.04,656.863,065.4234.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,968.743,436.3313.4 %5.01,328.37366.8572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 179,696.5119,095.6476.0 %5.01,601.24442.7072.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 224,598.396,616.1373.1 %5.0997.01530.1046.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,592.777,121.0032.8 %5.03,799.12676.4582.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,920.204,562.007.3 %3.5316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี13,590.46137,592.00-912.4 %0.0658.051.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 221,688.7713,123.0039.5 %5.0753.84336.2055.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม40,080.0538,575.003.8 %1.51,054.08940.5910.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี31,793.9843,573.00-37.0 %0.0861.04552.7535.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี12,740.3816,112.99-26.5 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ17,420.722,329.3686.6 %5.0565.82857.85-51.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง24,918.818,618.0065.4 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,911.8214,822.00-35.8 %0.02,018.471,227.4039.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี9,713.157,825.7719.4 %5.02,428.4739.6698.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,976.451,360.0054.3 %5.01,253.42353.0871.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี154,846.7784,705.1545.3 %5.01,404.2756.7096.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,814.432,442.0036.0 %5.01,105.06550.2850.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,598.10530.0079.6 %5.0521.37360.0031.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,618.02112.4699.5 %5.04,483.265,261.75-17.4 %0.0
รวม 2,066,823 905,068 56.21 % 94,736 38,669 59.18 %