สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 61,244.07591.0099.0 %5.0262.29517.75-97.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,503.56546.0078.2 %5.0719.81120.2083.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,155.1012,794.44-78.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,241.0722,194.10-55.8 %0.069.5790.81-30.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,505.01591.0083.1 %5.01,195.21298.7475.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,981.825,436.08-82.3 %0.01,005.0576.9792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี14,097.588,257.1941.4 %5.03,020.732,043.1432.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1478.3075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,869.45805.0079.2 %5.0340.2054.5184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,862.29906.0076.5 %5.0303.4472.8276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,471.27410.0088.2 %5.0250.1339.5984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,467.37392.0088.7 %5.0285.1797.2665.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,171.77480.0084.9 %5.0415.5797.7876.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,492.23290.0091.7 %5.0671.3896.0185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,289.56265.0091.9 %5.0895.8554.1594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,412.9371.0097.9 %5.0549.6197.1982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,517.41316.0091.0 %5.0414.1947.0188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,522.10376.0089.3 %5.0267.8479.6470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,501.46301.0091.4 %5.0376.7899.5773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,516.45571.0083.8 %5.0321.1050.4184.3 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,080.0444,150.82-1,333.4 %0.01,263.41293.7376.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี5,975.066,389.42-6.9 %0.01,358.501,671.32-23.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,234.331,833.0056.7 %5.01,029.2820.5198.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,655.361,253.7073.1 %5.01,409.32959.8631.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,933.41847.0071.1 %5.0785.78102.5287.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13223,220.66188,541.8015.5 %5.096,563.8723,925.4075.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,988.550.10100.0 %5.0947.85623.6334.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,841.153,075.0036.5 %5.01,758.151,067.8239.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,641.173,081.83-87.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,462.502,710.4039.3 %5.01,211.40539.1355.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,944.063,872.001.8 %0.5830.55554.5433.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,270.2111,580.00-119.7 %0.01,613.56156.1490.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,969.451,437.0051.6 %5.0948.00505.4346.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,369.38958.0071.6 %5.01,138.1645.0596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,769.00591.0078.7 %5.0871.93517.7540.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,487.663,434.991.5 %0.51,195.21392.7367.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,529.9223.5399.5 %5.01,632.431,893.22-16.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,226.463,519.0032.7 %5.01,095.69252.1777.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,067.672,416.0021.2 %5.01,138.16356.1168.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,612.229,748.00-111.4 %0.01,618.7888.8294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,712.341,965.0081.7 %5.01,080.96855.8820.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,559.652,450.3031.2 %5.01,214.22461.7062.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,612.571,410.0061.0 %5.01,328.17542.6959.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,464.492,343.3547.5 %5.01,480.45522.0364.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,040.443,976.4734.2 %5.01,024.79110.5389.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,027.006,677.0033.4 %5.0589.92454.1623.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี75,189.3456,628.6224.7 %5.01,685.83471.9172.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,552.67823.0067.8 %5.0352.30103.1870.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,113.222,941.8928.5 %5.01,427.17282.6680.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี2,919.931,569.1646.3 %5.0921.44307.9266.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,238.984,985.9620.1 %5.0807.83520.7535.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,005.302,133.0046.7 %5.01,404.24604.5556.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)16,317.363,226.9280.2 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี76,698.914,513.6294.1 %5.0951.98342.7364.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,496.041,721.0085.0 %5.070.28423.25-502.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 410,511.966,828.9035.0 %5.02,047.51293.9885.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,386.6046,320.29-127.2 %0.01,932.94524.2972.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 220,431.0411,912.0041.7 %5.010,738.55548.1594.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,524.945,802.6622.9 %5.02,541.751,032.4959.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,555.184,278.0365.9 %5.0389.69379.332.7 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,100.150.10100.0 %5.0329.870.09100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,429.1149,118.000.6 %0.51,473.24256.1482.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี63,648.6236,427.0042.8 %5.01,125.10951.9315.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,277.4937,644.99-1.0 %0.01,366.561,515.98-10.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี28,234.2721,959.3422.2 %5.01,209.08739.0038.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี73,751.2416,222.7878.0 %5.01,142.20632.7044.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,589.187,017.1239.5 %5.0960.80262.3572.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,515.3317,682.0062.0 %5.02,681.721,613.8339.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,346.822,082.0037.8 %5.01,119.14472.1557.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,551.366,624.5454.5 %5.03,730.462,320.9937.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,115.471,287.0058.7 %5.0871.93326.2362.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี74,114.2728,366.0061.7 %5.06,440.395,523.0914.2 %5.0
รวม 1,162,132 741,993 36.15 % 190,984 61,670 67.71 %