สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,782.78602.0078.4 %5.0452.37112.4975.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี17,449.3011,773.9532.5 %5.083.05171.00-105.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,775.271,369.0050.7 %5.0661.54155.1176.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,254.32735.0067.4 %5.0376.3042.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี8,809.27536.8093.9 %5.02,315.38498.7578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,657.981,221.0073.8 %5.0287.2987.4069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,064.15412.0089.9 %5.0325.2157.7682.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,570.74482.0086.5 %5.0336.3943.5187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,753.641,288.0065.7 %5.0209.6985.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,379.83467.0086.2 %5.0200.4693.4653.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,771.48604.0084.0 %5.0231.1458.8674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,903.69820.0079.0 %5.0384.3358.9084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,851.32850.0077.9 %5.0309.0517.8194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,687.77622.0089.1 %5.0354.5676.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,430.41604.0082.4 %5.0323.0648.8684.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,252.993,263.0060.5 %5.01,174.971,061.929.6 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,061.441,177.0061.6 %5.0623.51258.6958.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,662.821,436.0060.8 %5.0965.80666.6531.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,390.74802.0076.3 %5.0721.38695.463.6 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,724.131,307.0052.0 %5.0585.48781.55-33.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี3,947.772,494.0036.8 %5.01,060.881,803.24-70.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,267.312,074.0036.5 %5.0510.17747.55-46.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,930.122,535.0048.6 %5.01,441.20739.5348.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,732.832,578.5645.5 %5.0965.80628.0035.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี12,959.3537,840.36-192.0 %0.01,707.42168.1390.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง15,059.4110,292.8831.7 %5.03,673.406,696.35-82.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,065.681,007.0067.2 %5.0737.61741.95-0.6 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,142.157,360.46-3.1 %0.02,372.981,698.6028.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,286.92925.0071.9 %5.0794.6539.6395.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,241.63300.0092.9 %5.0585.48575.621.7 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,910.073,011.1823.0 %5.0870.72350.0059.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,426.735,231.94-18.2 %0.0984.81332.5066.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,498.854,786.0058.4 %5.01,289.07955.5525.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,384.331,376.0059.3 %5.0908.75239.0673.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,699.237,644.11-14.1 %0.01,517.2674.5595.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี12,929.428,392.0635.1 %5.02,101.56322.7584.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,116.67815.0090.0 %5.0737.61368.6050.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,366.565,010.00-14.7 %0.0832.69399.0052.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,796.231,660.0065.4 %5.01,155.96669.5942.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,331.271,840.0057.5 %5.01,213.01697.0742.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,354.922,800.0016.5 %5.0737.6156.2892.4 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี6,828.606,710.001.7 %0.5430.91375.2512.9 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 65,904.0762,281.945.5 %2.51,213.11620.5048.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,435.10565.0076.8 %5.0471.3888.3581.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,347.531,690.0049.5 %5.0971.1395.0090.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี28,314.3414,908.0047.3 %5.01,865.99648.0065.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,157.64726.0077.0 %5.0604.49320.8746.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,104.723,264.0020.5 %5.0908.75606.7233.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,790.231,562.5058.8 %5.0629.06228.0063.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,275.752,961.399.6 %4.5927.77308.7566.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,204.742,933.0030.2 %5.0536.84490.158.7 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1127,977.1810,285.7492.0 %5.0987.38732.0725.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 215,785.906,571.8758.4 %5.01,105.59503.3954.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 327,113.636,440.0576.2 %5.01,402.72610.4856.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,218.504,401.0039.0 %5.02,131.82288.0086.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,780.426,100.0010.0 %5.0433.6547.5089.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส22,330.7018,829.0015.7 %5.0747.11294.7960.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง36,607.7613,204.0063.9 %5.0766.16114.0085.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง68,959.8712,045.0082.5 %5.0689.63152.0078.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี73,846.0195,300.00-29.1 %0.01,341.47561.4458.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี108,086.0638,652.1264.2 %5.0822.54580.9629.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,666.9738,975.00-46.2 %0.0946.57589.0037.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,237.5920,171.00-4.9 %0.01,885.85380.0079.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,148.812,982.0028.1 %5.0823.93614.0325.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,083.859,140.00-79.8 %0.02,072.7949.1297.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,061.27883.0071.2 %5.0623.51298.6552.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี34,393.796,381.0081.4 %5.03,553.814,799.75-35.1 %0.0
รวม 938,343 528,308 43.70 % 66,014 37,773 42.78 %