สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,604.74630.0082.5 %5.0346.23147.4157.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,140.192,283.8027.3 %5.0593.80171.3571.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,136.821,929.0038.5 %5.0612.81107.3582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,419.8335.0899.9 %5.05,251.83258.2195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,707.7511,203.6850.7 %5.02,571.45318.2587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 224,218.5115,059.1537.8 %5.02,353.52495.6778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,386.391,513.0065.5 %5.0216.2856.5973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,123.132,500.0051.2 %5.0384.2596.0475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,177.421,481.0071.4 %5.0258.34101.4360.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,144.751,555.0090.9 %5.0466.0142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี15,970.16806.0095.0 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,856.51614.0084.1 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,922.191,160.0076.4 %5.0281.05125.4055.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,725.48549.0085.3 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,429.715,171.2561.5 %5.02,494.551,185.3352.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,596.413,899.00-8.4 %0.0835.21279.1866.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,524.754,111.00-16.6 %0.0783.24502.8635.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,013.802,637.0047.4 %5.0936.09323.4865.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,056.151,010.0067.0 %5.01,349.56229.7583.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,900.031,216.0058.1 %5.0593.80158.0773.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,746.661,313.0052.2 %5.0574.77320.5344.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,779.786,450.7940.2 %5.01,620.661,762.55-8.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,093.352,684.0047.3 %5.02,114.231,476.3030.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,052.562,775.019.1 %4.5470.12209.3455.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,640.833,248.0030.0 %5.01,145.25191.7383.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,195.721,152.0064.0 %5.0596.3726.4195.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,902.2514,023.7711.8 %5.01,867.86167.8691.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,086.311,063.0065.6 %5.0669.85733.10-9.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,073.105,185.7253.2 %5.0686.76782.84-14.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,578.201,220.0065.9 %5.0841.0178.7890.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,757.07944.0065.8 %5.0479.70133.5872.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,248.463,192.0024.9 %5.0650.11308.8352.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,273.902,721.8748.4 %5.01,339.041,168.7112.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,174.652,666.0048.5 %5.01,493.99427.1471.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,928.971,133.0077.0 %5.0917.8589.8890.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,226.4910,869.7223.6 %5.03,617.3445.4898.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,709.631,390.4087.0 %5.0669.86270.9959.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,261.072,191.1032.8 %5.0745.93444.6040.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,449.071,778.0048.4 %5.0635.33177.2972.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,712.353,909.0041.8 %5.01,505.47632.4258.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,587.824,583.000.1 %0.5783.96117.7385.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก20,717.7548,510.32-134.1 %0.0737.64509.8530.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา13,596.838,400.0038.2 %5.0775.96392.2649.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,384.9915,444.0020.3 %5.01,014.39381.9062.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร38,915.1834,648.0311.0 %5.02,025.21587.7771.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี38,668.4213,899.6564.1 %5.02,428.55357.0985.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,506.575,662.0146.1 %5.01,111.51559.1549.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม140,962.44159,917.00-13.4 %0.01,653.441,072.5535.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม630.11584.007.3 %3.5214.26192.2110.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,520.051.00100.0 %5.01,164.28278.0976.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,216.611,573.0051.1 %5.0669.86307.2154.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,923.1512,331.5611.4 %5.02,191.141,171.2246.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,010.831,872.2453.3 %5.01,012.15569.6343.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม7,113.253,211.4054.9 %5.0621.37191.7169.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)5,121.602,240.0056.3 %5.01,140.46156.9086.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123,181.119,160.4160.5 %5.01,204.91436.4463.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 217,947.966,807.0762.1 %5.0952.60580.0339.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,296.837,230.58-14.8 %0.0328.02500.28-52.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม60,998.4811,898.0280.5 %5.0469.25607.86-29.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม147,321.7336,914.0074.9 %5.0888.95280.2568.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ958.47ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม48,851.488,580.5782.4 %5.0370.32399.79-8.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม18,775.6331,221.00-66.3 %0.0532.64231.2956.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)43,031.6517,160.8060.1 %5.0463.31296.0936.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล47,579.054,231.0091.1 %5.0506.89135.4773.3 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง24,110.8623,543.012.4 %1.0622.30287.5853.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม7,859.6313,656.60-73.8 %0.01,179.241,763.12-49.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)264,938.97392,360.00-48.1 %0.01,541.861,281.8416.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,475.332,445.5629.6 %5.0783.96699.2510.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,718.381,095.0059.7 %5.0384.61168.9656.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 769,652.2342,593.5938.8 %5.022,267.7315,708.4129.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม44,534.7515,994.0364.1 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,456,095 1,067,042 26.72 % 99,647 49,191 50.63 %