สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,341.16285.0087.8 %5.0234.2189.4961.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,907.551,483.0049.0 %5.0481.4283.6682.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,831.75979.0065.4 %5.0443.3939.8591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,816.452,581.0090.7 %5.03,309.57521.7484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 122,760.4811,216.0050.7 %5.03,037.70463.6084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,788.677,477.00-10.1 %0.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,314.207,175.19-66.3 %0.01,013.85600.1240.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,433.291,222.0064.4 %5.0747.65133.3882.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,819.951,154.0059.1 %5.0443.3939.8591.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,837.381,013.0064.3 %5.0443.39299.5832.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,992.002,016.0032.6 %5.0471.26147.9868.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,714.801,826.00-6.5 %0.0351.4778.4077.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,191.511,609.0861.6 %5.01,108.95308.9472.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,363.0522,203.39-137.1 %0.01,165.98118.8989.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,151.721,610.0048.9 %5.0576.50355.5838.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,654.87999.0072.7 %5.0804.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,622.99878.0066.5 %5.0348.31166.7452.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,558.492,791.6321.6 %5.0728.63254.5465.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร7,387.6634,892.87-372.3 %0.01,489.27904.6439.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,783.62978.0074.2 %5.0652.58392.6539.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,907.811,481.0049.1 %5.0413.5544.7389.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,076.4010,322.92-103.4 %0.01,288.2267.7494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,539.361,099.0056.7 %5.0367.33266.9527.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,457.461,922.0044.4 %5.0671.58137.8379.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,135.093,473.00-10.8 %0.0576.5045.0792.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,043.192,254.7644.2 %5.0500.44186.6362.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,755.663,662.002.5 %1.0576.5079.0486.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,660.141,264.0088.1 %5.0555.40164.8570.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 50,694.0761,226.00-20.8 %0.0778.50496.3636.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,211.1313,476.00-117.0 %0.01,728.41799.4953.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,732.521,265.0053.7 %5.0272.2555.9079.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,574.3710,248.96-19.5 %0.01,983.69733.5063.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,575.4433,508.00-837.2 %0.0842.73444.8347.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร6,427.6114,512.00-125.8 %0.01,668.73391.4076.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,775.141,666.0055.9 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,891.666,434.1218.5 %5.02,177.17193.1691.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร225,291.193,538.3898.4 %5.0303.26163.6046.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,900.349,049.7358.7 %5.01,142.27357.7668.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,167.902,657.0382.5 %5.0254.23194.8523.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร71,162.0654,856.0022.9 %5.01,232.34463.5062.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว27,746.3213,584.0051.0 %5.0386.44274.4529.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,372.1510,045.983.1 %1.51,058.78972.808.1 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,121.012,506.5039.2 %5.0747.65544.6327.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,422.76719.7370.3 %5.0272.25116.8857.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร63,369.9730,349.9652.1 %5.013,847.896,756.7951.2 %5.0
รวม 688,282 399,511 41.96 % 52,620 18,955 63.98 %