สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,814.33460.0083.7 %5.0240.3754.2877.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,874.421,061.0063.1 %5.0392.78100.9274.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,518.101,260.0050.0 %5.0443.3979.8082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,134.789,850.0411.5 %5.01,628.82503.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,010.101,263.0068.5 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,572.13291.0091.9 %5.0246.1733.2586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,467.65253.0092.7 %5.0164.2644.9572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,424.28281.0091.8 %5.0127.7047.5062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก2,940.92213.0092.8 %5.0125.6338.9569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,227.47294.0090.9 %5.0140.500.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,056.12115.0089.1 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,143.822,552.0418.8 %5.0582.94399.4631.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,758.311,687.0055.1 %5.0868.18672.4422.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,637.04380.0089.6 %5.0392.81285.0527.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,254.46917.0059.3 %5.0392.78401.93-2.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,508.421,964.0044.0 %5.0620.95997.55-60.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,952.953,703.40-89.6 %0.0386.40171.2755.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,313.561,433.00-9.1 %0.0601.96294.6151.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,721.5011,908.43-1.6 %0.0887.20509.6442.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,016.23695.0077.0 %5.0544.91219.8559.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,263.02655.0079.9 %5.0563.9319.0096.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,623.66299.0088.6 %5.0335.7447.5085.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,135.772,824.009.9 %4.5582.94312.3346.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง11,836.7617,506.00-47.9 %0.01,039.33982.165.5 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,537.023,435.0024.3 %5.0849.17778.058.4 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,051.122,249.0026.3 %5.0563.93221.1960.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,699.037,681.21-14.7 %0.01,210.45140.3488.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,051.822,658.9034.4 %5.0411.80469.70-14.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,010.841,633.0045.8 %5.0544.91213.2760.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,502.302,023.0542.2 %5.0563.93293.7447.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,862.601,243.0067.8 %5.0639.99144.3977.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง3,784.702,276.0039.9 %5.0373.7754.1285.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,938.981,318.0055.2 %5.0533.09129.8975.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 34,168.5534,370.49-0.6 %0.0619.22522.9815.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง352.96757.00-114.5 %0.0221.640.9599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,659.871,028.0061.4 %5.0288.63203.0729.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,427.634,018.47-17.2 %0.0601.96310.6548.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,010.231,260.0058.1 %5.0449.83130.0971.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,338.422,500.0025.1 %5.0610.89351.5142.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง23,206.3512,655.6545.5 %5.01,022.89258.6574.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,032.643,368.2316.5 %5.0305.57892.41-192.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง52,924.1045,780.0013.5 %5.0931.34730.9121.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,337.3011,893.3627.2 %5.0293.85742.21-152.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ26,199.9412,444.9952.5 %5.0357.02315.4011.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,506.7513,555.95-146.2 %0.0917.631,022.50-11.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,889.011,424.0050.7 %5.0487.86190.3461.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,442.78496.0079.7 %5.0335.74142.1957.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง16,065.254,836.4369.9 %5.02,236.862,955.14-32.1 %0.0
รวม 328,206 236,771 27.86 % 27,020 17,479 35.31 %