สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,382.07818.0065.7 %5.0216.13125.1242.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,756.871,908.5559.9 %5.0425.31168.7960.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,689.981,207.5055.1 %5.0387.2891.8176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,469.1417,571.0036.0 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0295.0057.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,674.82653.0082.2 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,572.49436.0087.8 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,472.924,463.60-28.5 %0.0955.05320.4366.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,630.093,323.8828.2 %5.0691.53319.8553.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,680.041,092.0070.3 %5.0767.60472.3438.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,816.26556.0080.3 %5.0406.29190.2953.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,395.74585.0082.8 %5.0653.50221.6766.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,910.95898.2077.0 %5.0387.28189.3851.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,925.3910,242.90-250.1 %0.0635.83230.3763.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,403.391,987.0041.6 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม11,946.128,658.8827.5 %5.0843.6638.5695.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม2,804.97969.0065.5 %5.0501.3759.7788.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,994.59799.0073.3 %5.0482.3647.8290.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,653.56269.5089.8 %5.0311.21247.6120.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,131.361,967.5837.2 %5.0520.39162.0068.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,350.252,787.3035.9 %5.01,109.83201.7581.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,048.941,747.0065.4 %5.01,357.09552.5559.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,255.15875.0073.1 %5.0482.3689.3981.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม3,947.596,543.57-65.8 %0.0862.6861.9392.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,402.831,334.0087.2 %5.0425.31232.8945.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,254.591,669.0048.7 %5.0577.44278.7451.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,442.332,252.0034.6 %5.0653.50181.7472.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,363.041,806.0058.6 %5.0539.4063.3688.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,241.162,173.0033.0 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,506.791,502.0085.7 %5.0463.34125.4072.9 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 35,619.7213,222.5462.9 %5.0607.35371.0438.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,518.44814.0067.7 %5.0273.18116.9557.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,946.683,036.1423.1 %5.0729.56373.2748.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,648.77602.7077.2 %5.0368.26292.5520.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,974.702,293.0042.3 %5.0710.55139.5280.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,895.76991.0074.6 %5.0805.96444.8344.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,976.752,514.0015.5 %5.0463.34293.2636.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม17,512.5010,526.0939.9 %5.0669.71398.0240.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,940.292,851.0042.3 %5.0314.14187.5840.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม53,756.9951,681.003.9 %1.51,044.06437.0058.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม12,333.549,441.8823.4 %5.0322.70255.1320.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา13,008.021,500.0088.5 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม15,702.7213,808.9912.1 %5.0936.80524.1144.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม35,265.2429,037.0017.7 %5.01,321.40874.9533.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,761.031,590.0042.4 %5.0463.34352.6623.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,510.85531.0078.9 %5.0254.16160.5636.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม14,240.161,531.7289.2 %5.02,678.892,601.672.9 %1.0
รวม 375,736 227,068 39.57 % 30,747 13,639 55.64 %