สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,460.98644.0073.8 %5.0492.05215.9456.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,604.234,179.5056.5 %5.066.7348.1827.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,450.593,441.4867.1 %5.0666.34384.9142.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,774.67978.0074.1 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี14,889.077,143.5952.0 %5.02,051.36334.7683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี3,977.041,147.0071.2 %5.0277.7037.0186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,156.56518.0083.6 %5.0203.0763.1668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,139.22321.0089.8 %5.0358.5542.7588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,479.87787.0077.4 %5.0143.580.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,401.73395.0088.4 %5.0166.6255.5666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,699.40694.0081.2 %5.0324.7542.7586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,473.21337.0090.3 %5.0411.5798.3576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,490.03912.0083.4 %5.0358.30114.7168.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,022.8689.5095.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,634.575,439.4053.2 %5.01,176.601,240.70-5.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0757.60186.1175.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,954.901,718.0056.6 %5.0986.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,494.781,700.0062.2 %5.0820.46278.7166.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,096.221,143.6163.1 %5.0758.25513.0032.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,333.072,238.0064.7 %5.02,070.381,137.6645.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,255.062,253.330.1 %0.5501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,254.482,293.0046.1 %5.01,252.67635.4349.3 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,675.733,488.405.1 %2.5695.35316.0154.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,680.2610,368.0118.2 %5.01,632.99567.2765.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,322.3614,613.00-99.6 %0.02,976.15707.7576.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,374.221,935.0064.0 %5.0796.28219.4272.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,067.42880.0071.3 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,899.041,182.0059.2 %5.0568.09227.2360.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,668.693,037.6617.2 %5.0948.41195.7079.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,185.8211,860.50-65.1 %0.01,956.28929.0052.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,983.763,861.4922.5 %5.01,100.56858.4522.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,239.401,565.0051.7 %5.0815.30104.5087.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี8,893.169,560.87-7.5 %0.02,602.80116.9595.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,178.071,010.0087.6 %5.0777.26563.0427.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,053.133,098.2523.6 %5.0948.41480.5649.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,702.222,367.0036.1 %5.0739.23152.8179.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,076.221,958.0052.0 %5.01,005.46301.6270.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,446.172,443.0029.1 %5.0993.17180.5081.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี10,588.811,838.0082.6 %5.0750.13252.1366.4 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี48,350.0676,810.77-58.9 %0.01,280.50492.6761.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,577.52839.0067.4 %5.0492.03184.9062.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,138.412,714.2334.4 %5.01,081.55377.5665.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,874.371,065.0062.9 %5.0663.17236.8164.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,945.313,254.8234.2 %5.01,025.99439.1557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,335.611,072.8467.8 %5.0815.30170.1879.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,138.2412,880.002.0 %1.03,595.43217.5593.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,331.2712,946.0082.8 %5.0895.01552.3538.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 220,816.967,583.0063.6 %5.01,657.02411.0175.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,980.378,783.4241.4 %5.02,882.86729.1474.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,975.524,920.001.1 %0.5406.09372.408.3 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี75,974.2934,552.4254.5 %5.0850.18840.651.1 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี78,717.9731,113.0160.5 %5.0856.02544.1836.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี25,425.0218,078.0028.9 %5.0920.99572.8537.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี38,232.0615,796.0058.7 %5.0807.99781.753.2 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,098.0110,636.0641.2 %5.0596.44454.5023.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด73,890.4318,190.0075.4 %5.0825.58581.7829.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี14,252.3317,027.56-19.5 %0.01,823.441,995.56-9.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,111.651,776.0042.9 %5.0720.22367.1049.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,831.371,499.0060.9 %5.0568.09150.8973.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี41,275.1419,453.0052.9 %5.06,905.767,464.60-8.1 %0.0
รวม 774,349 414,429 46.48 % 64,688 29,545 54.33 %