สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,955.17739.0081.3 %5.0457.63313.6631.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,029.107,823.002.6 %1.066.05179.45-171.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,483.343,454.230.8 %0.5799.9297.2587.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,814.601,476.0047.6 %5.0609.7852.2091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,014.086,551.9256.4 %5.02,435.31620.7574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,179.22975.3076.7 %5.0326.3556.3582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,538.85545.0084.6 %5.0257.6760.6376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,732.20378.0089.9 %5.0256.79105.3759.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,930.22634.0083.9 %5.0454.98114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,545.16273.0092.3 %5.0445.69101.6977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,731.601,195.0068.0 %5.0483.0976.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน3,657.341,475.0059.7 %5.0574.6895.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,070.44490.0088.0 %5.0353.5657.0083.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,673.145,663.900.2 %0.5818.70267.9067.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,338.627,236.89-66.8 %0.01,160.20483.5058.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,402.651,892.0021.3 %5.0553.24238.2156.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,500.74854.0065.9 %5.0560.72115.6179.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,063.241,336.8056.4 %5.0590.77216.2463.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,423.401,648.0062.7 %5.01,028.11495.6051.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,846.07387.0086.4 %5.0685.82239.4565.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,082.282,980.0073.1 %5.0895.00633.1529.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,133.594,007.0073.5 %5.05,292.171,053.5880.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,243.981,536.3031.5 %5.0513.82196.5561.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,467.204,192.356.2 %3.01,045.48507.3051.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,324.931,416.6057.4 %5.0837.9697.5288.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,223.248,691.0028.9 %5.01,237.29116.3090.6 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน77,049.9772,074.946.5 %3.0466.73716.70-53.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,107.356,525.9646.1 %5.04,254.883,708.8012.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,332.791,522.0054.3 %5.0818.94133.2683.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,807.061,140.0036.9 %5.057.3379.03-37.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,807.06547.0069.7 %5.072.5763.1613.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,817.004,908.00-1.9 %0.089.9463.1629.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,355.42458.0086.4 %5.0856.9838.8795.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,670.14543.0079.7 %5.0609.78523.3714.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,420.813,243.405.2 %2.5837.97344.0158.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,471.672,136.0038.5 %5.01,584.781,032.9034.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,297.994,756.0048.8 %5.01,750.73886.0649.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,724.961,368.3476.1 %5.0819.17134.5883.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,614.148,468.85-50.8 %0.01,427.46106.5992.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,269.6912,981.012.2 %1.02,023.571,046.9048.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,257.192,559.0075.1 %5.0666.82332.0450.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,226.992,959.298.3 %4.0837.98326.3161.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,954.221,652.0044.1 %5.0685.82369.2946.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,451.39176.5094.9 %5.0799.94545.4831.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,449.245,053.0021.6 %5.0686.05114.1983.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,781.281,886.0082.5 %5.0821.80311.1162.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 53,976.3833,606.1137.7 %5.01,003.36967.573.6 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,760.22682.0075.3 %5.0514.7092.2582.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,634.423,671.4961.9 %5.0952.0557.6893.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,334.19889.5073.3 %5.0590.76154.8473.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,912.914,717.6040.4 %5.01,351.38628.0653.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,657.461,500.0043.6 %5.0685.82228.8266.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,316.592,071.0037.6 %5.0705.074.0899.4 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์54,012.51118,400.00-119.2 %0.03,074.171,136.0363.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 123,395.607,953.3566.0 %5.01,325.09783.7540.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,977.639,199.9634.2 %5.01,630.48358.0078.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,335.375,306.6175.1 %5.0299.62139.6953.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,386.241,709.5928.4 %5.0346.59237.5031.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล34,786.8912,819.0163.1 %5.0951.51804.3215.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์582,182.7533,697.4394.2 %5.03,964.11276.5393.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน57,012.443,460.0093.9 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี41,387.999,663.8876.7 %5.0821.30329.0759.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,655.1418,161.00-55.8 %0.01,660.101,203.0827.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,012.012,903.0063.8 %5.0874.74772.6611.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,456.31847.0065.5 %5.0476.67174.2763.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,078.5710,472.0030.6 %5.04,187.973,673.8012.3 %5.0
รวม 1,273,542 484,540 61.95 % 69,200 30,355 56.13 %