สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,443.42810.0066.8 %5.0412.17128.5468.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8047.5014.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,695.011,282.0052.4 %5.0386.84169.6556.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,354.622,724.0018.8 %5.0659.4148.5492.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,236.378,415.008.9 %4.02,085.58798.0261.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,498.111,086.0075.9 %5.0308.61125.9359.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,793.36608.0084.0 %5.0330.1230.5190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,662.28298.0091.9 %5.0202.0950.8874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,641.41525.0085.6 %5.0313.9376.9575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,661.12300.0091.8 %5.0289.3777.2773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,681.72586.0084.1 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,629.73350.0090.4 %5.0420.3883.8580.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,395.534,618.05-5.1 %0.0792.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,018.102,273.9224.7 %5.0659.38585.3311.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่3,449.431,136.9667.0 %5.0343.58210.4338.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,347.41591.0074.8 %5.0407.43285.5029.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,744.911,669.0055.4 %5.0925.603,277.50-254.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,273.891,820.0044.4 %5.0697.41290.1358.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,115.051,800.0042.2 %5.0659.38152.0076.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,174.731,112.0065.0 %5.0773.38453.5741.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,798.961,800.0052.6 %5.0944.62432.2554.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,861.351,495.0019.7 %5.0472.96190.9559.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,360.303,020.0830.7 %5.01,267.95809.4436.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,539.981,597.0054.9 %5.0685.72490.4828.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,238.001,060.2175.0 %5.01,096.74443.6559.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่700,993.50254,994.5963.6 %5.04,226.99408.5090.3 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,639.081,433.6169.1 %5.0811.50505.4037.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,047.154,420.0045.1 %5.093.1271.0623.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,221.45918.0071.5 %5.0754.4758.7892.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,735.80804.0070.6 %5.0545.1839.1592.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,298.311,820.0044.8 %5.0735.44220.4070.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,042.391,800.0055.5 %5.01,039.70432.2558.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,355.093,955.009.2 %4.51,172.81290.1375.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,010.141,790.0064.3 %5.0811.50266.0867.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,970.1910,307.8020.5 %5.01,324.9587.4093.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,784.521,485.0046.7 %5.0640.36586.158.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,473.162,568.6126.0 %5.0811.50452.8544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,112.732,010.0035.4 %5.0659.38276.3858.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,474.291,198.0065.5 %5.0849.54315.4062.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,076.732,490.0038.9 %5.0602.33106.9282.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,715.322,178.0079.7 %5.0678.41421.1337.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่60,988.7626,010.0057.4 %5.01,241.06551.0055.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,960.892,490.0015.9 %5.0564.30106.9281.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,674.522,914.0020.7 %5.0887.57171.0080.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,945.922,000.0032.1 %5.0583.3795.0083.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,275.313,994.8324.3 %5.0887.58365.7558.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,203.611,242.0061.2 %5.0697.41432.2538.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,041.664,107.7659.1 %5.03,017.36575.2880.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่38,673.538,905.0177.0 %5.01,724.47771.3155.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,476.382,613.7552.3 %5.0408.83293.5528.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่61,182.5250,274.9917.8 %5.01,243.13819.7934.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,931.3832,004.00-45.9 %0.0797.121,134.97-42.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,700.2414,223.509.4 %4.5648.77656.42-1.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม17,706.5910,729.0039.4 %5.0587.89227.1061.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก24,179.5822.7099.9 %5.0660.66439.8633.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่29,573.263,955.0086.6 %5.011,879.781,178.0090.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,858.222,066.7027.7 %5.0618.52280.9254.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,607.61669.0074.3 %5.0450.20136.2369.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่12,870.021,100.0091.5 %5.03,148.13283.0091.0 %5.0
รวม 1,187,415 504,472 57.52 % 61,323 22,317 63.61 %