สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,244.57605.0073.0 %5.0376.72222.3241.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,096.6122,999.5826.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,334.303,987.7045.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,698.872,829.00-4.8 %0.0547.87211.7961.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,759.451,040.0062.3 %5.0623.9340.1493.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,335.6411,700.00-13.2 %0.01,726.86866.7849.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,655.80678.0085.4 %5.0228.4669.3169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว370.21275.0025.7 %5.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,850.59256.0093.4 %5.0256.1421.8591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,516.82365.0089.6 %5.0188.0758.2369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,935.56407.1089.7 %5.0356.4347.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,948.27313.0092.1 %5.0209.2044.6778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,015.10464.0090.7 %5.0321.5046.5985.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,037.053,929.002.7 %1.0833.14848.35-1.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,256.425,054.0064.5 %5.0871.14487.8144.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,232.501,433.9966.1 %5.0871.14666.9023.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,403.20974.0071.4 %5.0604.95260.6856.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,772.10928.0066.5 %5.0547.9085.8184.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,442.752,220.0035.5 %5.0833.14349.7058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา3,969.053,508.0011.6 %5.0916.23255.2072.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,152.731,965.0052.7 %5.01,137.36510.6655.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,670.601,011.0062.1 %5.0547.90120.3378.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,349.3210,735.94-146.8 %0.01,061.30431.4659.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,123.112,253.0027.9 %5.0700.00133.0481.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,595.26707.0055.7 %5.059.8938.6435.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,143.17782.0075.1 %5.0719.0178.3089.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,671.97608.0077.2 %5.0509.84350.7831.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,154.492,159.0031.6 %5.0662.00307.4653.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา24,806.5345,029.15-81.5 %0.09,390.312,050.8378.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,809.273,201.0016.0 %5.01,080.32833.3722.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,454.411,714.0061.5 %5.0700.00405.2142.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,809.454,897.22-28.6 %0.0684.84263.4961.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,572.111,557.0085.3 %5.0642.95564.3012.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,306.352,171.5634.3 %5.0776.09333.0157.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,190.632,768.0061.5 %5.0719.01248.6865.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,610.272,210.0038.8 %5.0700.03296.4057.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,625.482,403.308.5 %4.0418.2919.2695.4 %5.0
สพ.พังงา10,692.551,483.0086.1 %5.0700.03391.6744.1 %5.0
รจจ.พังงา 89,451.76102,825.00-15.0 %0.0950.01934.161.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,479.36708.0071.4 %5.0414.76188.9354.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,478.962,505.0078.2 %5.01,004.25422.5357.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,882.18963.0075.2 %5.0642.98292.6054.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,499.524,816.05-37.6 %0.0741.76330.9355.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,227.911,486.0054.0 %5.0738.03193.1473.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,006.259,307.0115.4 %5.02,563.56569.6577.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง24,702.437,312.4970.4 %5.01,590.48393.7675.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,206.168,351.1665.5 %5.01,591.63525.1267.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,923.513,218.5059.4 %5.0327.71397.58-21.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,214.3562,109.90-26.2 %0.01,017.27160.6784.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา17,397.8616,703.694.0 %2.0548.25617.00-12.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,870.3010,908.0056.1 %5.0653.03329.3349.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า26,028.3712,837.0050.7 %5.0669.29584.0812.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,785.5414,956.59-8.5 %0.01,573.161,732.80-10.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,216.501,451.0054.9 %5.0632.12415.4934.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,438.10725.0070.3 %5.0414.79280.8632.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา13,992.258,304.0040.7 %5.03,825.614,111.05-7.5 %0.0
รวม 550,414 421,109 23.49 % 51,877 24,441 52.89 %