สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,829.40783.0072.3 %5.0344.52340.101.3 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11494.75-437.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,629.433,534.4081.0 %5.063.33133.95-111.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,616.3914,004.00-287.2 %0.0572.71193.6066.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,779.371,110.0060.1 %5.0458.62163.8064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,332.6218,617.5831.9 %5.03,101.84936.6769.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 111,758.263,300.0071.9 %5.0401.5755.1086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,944.892,193.0055.7 %5.0382.5552.0786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,241.321,070.0074.8 %5.0367.3910.4597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,504.671,237.0072.5 %5.0390.2695.0075.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,412.864,279.0033.3 %5.0591.7385.0685.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0941.7261.1193.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,024.256,720.00-67.0 %0.0781.89443.8443.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,496.561,541.0076.3 %5.01,124.16134.2488.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,068.871,599.0060.7 %5.0838.94408.7551.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,302.822,050.0037.9 %5.0439.60261.5540.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,662.611,060.0060.2 %5.0325.50290.4810.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,134.722,574.0017.9 %5.0496.65711.77-43.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,686.511,981.00-17.5 %0.0342.3176.3877.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,874.701,778.0054.1 %5.0743.86290.0861.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,075.841,754.0043.0 %5.0420.58159.6062.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,534.3618,329.00-180.5 %0.01,409.42202.5485.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,681.973,460.006.0 %3.0724.84366.4949.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,755.114,578.00-21.9 %0.0743.86643.5513.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,785.2714,756.6525.4 %5.0242.8584.9265.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,665.53296.0082.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,273.481,415.0056.8 %5.0572.7166.5288.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,904.72462.3084.1 %5.0363.54229.3836.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,052.883,438.0015.2 %5.0762.87398.6347.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,553.1219,130.00-244.5 %0.01,200.241,349.92-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,101.41526.0089.7 %5.01,276.30455.8964.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,882.98946.0075.6 %5.0819.9257.3993.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,218.4212,194.10-133.7 %0.01,143.1955.6595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,964.671,489.0049.8 %5.0382.55336.7712.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,401.163,541.60-4.1 %0.0591.73198.5566.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,829.031,262.0067.0 %5.0705.82200.8471.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,152.911,783.0043.4 %5.0477.63179.3162.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,501.013,889.00-11.1 %0.0591.7353.1191.0 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,075.353,371.0066.5 %5.0347.56258.4425.6 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 67,119.3661,637.508.2 %4.0896.90661.1926.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,619.711,129.0056.9 %5.0268.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,633.402,658.0026.8 %5.0629.76134.0778.7 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,448.957,735.68-73.9 %0.0895.98302.8766.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,957.551,870.0052.7 %5.0800.90195.4275.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,838.051,053.0062.9 %5.0258.27199.6522.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,099.823,263.00-5.3 %0.0420.58215.6548.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,847.0311,513.0074.9 %5.0639.83351.3345.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,870.593,199.23-11.4 %0.0263.96122.0053.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง36,139.9922,200.0038.6 %5.0297.03380.00-27.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,266.5142,446.60-0.4 %0.0640.16279.9056.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต140,522.5545,979.0067.3 %5.0364.79334.308.4 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,104.8016,132.0010.9 %5.0355.6888.4075.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,179.6014,388.00-9.2 %0.01,006.82787.3021.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,437.223,918.00-14.0 %0.0477.63191.8259.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,577.22622.0075.9 %5.0249.44123.1150.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,193.3011,520.0068.2 %5.01,994.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 640,565 417,316 34.85 % 34,045 14,904 56.22 %