สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,402.2611,431.00-159.7 %0.01,725.76198.5088.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,606.81113.0097.5 %5.0216.9291.2058.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี59,817.1951,385.2514.1 %5.0263.55626.10-137.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,800.9312,705.1232.4 %5.085.80181.20-111.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,365.642,010.8068.4 %5.070.7154.3623.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,020.1413,044.00-224.5 %0.01,302.96423.7067.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,569.272,395.1632.9 %5.0766.9360.3992.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,711.8462.2297.7 %5.0844.6638.0995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1112,958.351,892.5885.4 %5.04,634.88280.7093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 212,699.146,221.4451.0 %5.01,761.25291.6583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,137.9916,948.4611.4 %5.02,940.25949.0767.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,370.941,427.0067.4 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.9355.1084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,456.68457.0086.8 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,173.43257.0091.9 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,170.52576.0088.9 %5.0378.0439.2989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,512.74262.0094.2 %5.0342.86119.9465.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,828.74758.0080.2 %5.0461.3328.5093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,331.17355.0093.3 %5.0337.3170.7779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,273.94598.0088.7 %5.0510.6962.2787.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,473.64391.0088.7 %5.0316.7942.5886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,405.81258.0095.2 %5.0310.2558.8481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,268.30220.0093.3 %5.0319.887.4297.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,426.29442.0091.9 %5.0243.0323.2490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,296.40498.0084.9 %5.0234.7144.4781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,354.55199.0096.3 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,781.06530.0086.0 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,467.12605.0082.6 %5.0386.6672.4781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,416.87124.0097.7 %5.0198.5258.0370.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,469.095,624.0046.3 %5.0692.26130.1581.2 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,669.822,325.0069.7 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,771.198,049.84-68.7 %0.01,991.651,238.8037.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,320.408,341.4070.5 %5.09,804.97702.0592.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,848.461.00100.0 %5.0381.87125.4067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,618.181,511.0042.3 %5.0476.29248.9047.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,884.811,001.0065.3 %5.0627.75678.30-8.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,245.711,748.0046.1 %5.0521.66313.5039.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,862.901,403.0051.0 %5.0386.95220.4043.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,959.015,384.33-36.0 %0.01,301.01705.5645.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,070.381,716.6044.1 %5.08,016.96123.5098.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,849.391,174.0058.8 %5.0897.36275.5069.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,950.34766.0074.0 %5.0891.60444.9650.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,611.662,847.8421.1 %5.01,072.821,328.10-23.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,169.333,549.9814.9 %5.01,809.19649.9064.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,514.983,762.6016.7 %5.01,962.551,595.0218.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี41,307.426,602.0084.0 %5.01,779.892,737.90-53.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,871.753,088.48-7.5 %0.0606.2489.3085.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,449.621,684.0062.2 %5.01,643.301,321.3819.6 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,690.073,345.0028.7 %5.01,374.03530.6861.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,002.342,116.6129.5 %5.01,343.352,619.76-95.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,556.7118,167.00-226.9 %0.01,624.29372.4077.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี252,201.95293,450.56-16.4 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,834.346,528.3216.7 %5.02,633.27302.1088.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,352.261,800.0046.3 %5.01,057.16318.2569.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,690.765,201.50-40.9 %0.01,455.74557.5061.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,092.668,482.4116.0 %5.04,148.0238.7199.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,093.816,024.3425.6 %5.03,368.963,539.90-5.1 %0.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,523.024,055.0037.8 %5.0110.56161.11-45.7 %0.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,281.14473.0063.1 %5.076.8139.3748.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,726.15581.0066.3 %5.089.6189.530.1 %0.5
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,821.26901.0068.1 %5.092.311,041.44-1,028.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,766.231,517.0059.7 %5.01,243.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,896.911,037.0064.2 %5.0844.62273.6067.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,466.872,754.0020.6 %5.0663.17512.0522.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,927.5638,620.00-332.6 %0.02,502.382,469.401.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,284.051,189.0085.6 %5.01,320.03755.9142.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,506.722,249.0035.9 %5.0901.69416.1053.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,041.0210,475.50-48.8 %0.02,042.65157.5992.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,158.1414,589.00-10.9 %0.02,377.412,793.00-17.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,479.582,220.0080.7 %5.01,434.133,032.40-111.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,472.074,035.00-16.2 %0.01,091.85269.8075.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,684.382,300.0037.6 %5.01,205.94224.2081.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,211.173,362.0020.2 %5.01,320.06807.5038.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,568.233,444.0324.6 %5.0920.72130.1585.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 24,438.7821,685.0011.3 %5.0853.91498.1041.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,012.2611,472.00-43.2 %0.0588.40247.0058.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี68,920.8356,180.0018.5 %5.01,501.961,511.66-0.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,245.3312,120.008.5 %4.02,429.031,508.1037.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,863.314,377.0036.2 %5.0787.59180.4677.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,962.084,980.00-0.4 %0.01,810.13434.1576.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี27,488.4414,687.0046.6 %5.0833.92499.9840.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,827.912,417.0036.9 %5.0958.73272.5771.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,195.908,463.76-164.8 %0.01,624.30528.2067.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,744.035,289.00-41.3 %0.0958.741,312.96-36.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,325.354,010.28-20.6 %0.0623.96505.9718.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 117,538.097,586.2556.7 %5.01,150.36336.3070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 237,717.468,708.0076.9 %5.02,164.57515.0876.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 324,896.6013,777.5144.7 %5.01,704.04446.5073.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)51,716.897,719.8785.1 %5.05,118.79270.5094.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,125.673,071.1825.6 %5.0303.96121.6060.0 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,124.536,178.8644.5 %5.0389.90515.00-32.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี199,693.4857,737.0071.1 %5.01,254.25726.7042.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ13,466.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ570.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี110,467.307,094.5593.6 %5.01,111.22521.5553.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี16,127.8127,040.00-67.7 %0.0989.401,130.50-14.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี33,435.8231,104.007.0 %3.5816.40405.4950.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา43,801.5617,448.0060.2 %5.01,009.18186.2481.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ42,019.0017,832.0057.6 %5.01,000.42385.9161.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี53,464.6319,770.0563.0 %5.020,711.321,955.9990.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,425.8223,636.0013.8 %5.01,162.46283.0575.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,765.201.00100.0 %5.01,266.29162.2187.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,343.552,345.5029.9 %5.0706.52518.7026.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,722.576,760.00-43.1 %0.01,541.311,341.1713.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,273.39826.0063.7 %5.0510.390.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,526.27467.0081.5 %5.0695.86199.0571.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,491.3420,931.006.9 %3.07,438.684,752.5036.1 %5.0
รวม 1,631,573 1,051,378 35.56 % 156,313 61,490 60.66 %