สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,455.15618.0074.8 %5.0543.46140.8474.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,839.959,451.0143.9 %5.071.7622.4968.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,002.442,892.003.7 %1.5733.64221.2569.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,829.031,243.0056.1 %5.0619.52116.1581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,940.075,380.6071.6 %5.01,893.59514.9072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,144.65941.0077.3 %5.0314.8543.7086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,786.86283.0092.5 %5.0297.5038.5187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,424.81126.0096.3 %5.0257.7545.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,232.49642.0092.2 %5.0492.7865.4686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,454.31262.0092.4 %5.0387.4542.6289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,365.3372.0097.9 %5.0478.9824.9194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,481.28366.0089.5 %5.0324.4388.7872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,344.84430.0087.1 %5.0322.0957.7682.1 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,335.665,860.01-75.7 %0.0752.88169.4777.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,229.644,537.5055.6 %5.01,113.941,039.056.7 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,733.951,510.0012.9 %5.01,018.86739.2227.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,818.95672.0076.2 %5.0657.55192.6970.7 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1423,345.684,495.2480.7 %5.08,780.112,156.5075.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,753.141,614.0041.4 %5.0657.55332.5049.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,582.921,744.0061.9 %5.01,270.151,350.90-6.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,799.912,218.40-23.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,893.321,891.0051.4 %5.01,132.98742.3234.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,802.852,017.0047.0 %5.0777.02312.9659.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,549.368,877.05-95.1 %0.01,266.06791.1337.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร58,676.0249,605.0015.5 %5.0586.58369.4037.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,123.991,603.0048.7 %5.0790.66461.4041.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,205.014,903.00-16.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7063.001.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,158.59921.0070.8 %5.0809.6863.4192.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,767.88224.0091.9 %5.0638.56350.6145.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,974.473,053.00-2.6 %0.0809.68325.3859.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร32,447.4932,666.48-0.7 %0.03,167.69945.9370.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,769.661,480.3074.3 %5.01,418.22920.7835.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,119.311,382.0055.7 %5.0790.66137.1882.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,394.1910,618.61-66.1 %0.01,418.19164.8388.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,368.151,636.00-19.6 %0.0771.65533.3330.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,028.372,046.5032.4 %5.0790.69261.9266.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,158.251,717.0045.6 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,106.361,229.0060.4 %5.0460.01326.2229.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,107.601,978.5036.3 %5.0619.5238.5193.8 %5.0
สพ.ชุมพร10,474.562,343.0077.6 %5.0752.63538.1428.5 %5.0
รจจ.ชุมพร 42,263.9829,218.0030.9 %5.0898.66247.5072.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,172.35518.0076.2 %5.0467.3983.5182.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2,981.032,721.008.7 %4.0511.68496.852.9 %1.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,846.58843.0070.4 %5.0657.58171.0074.0 %5.0
สปส.จ.ชุมพร3,988.664,933.00-23.7 %0.01,076.46472.1556.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,770.811,053.0062.0 %5.0638.56247.9761.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,147.2232.8099.4 %5.01,196.30345.9771.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,101.981,705.6076.0 %5.0783.22208.5073.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 139,667.947,968.0079.9 %5.01,977.97467.3076.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 216,816.428,480.7949.6 %5.01,387.78274.5580.2 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล56,827.3712,797.6577.5 %5.0483.62639.60-32.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร146,529.7236,689.0075.0 %5.01,044.09494.9552.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร17,662.1113,677.7622.6 %5.0734.21383.3347.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน40,426.9517,104.0057.7 %5.0814.28430.5247.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,253.4917,143.000.6 %0.52,600.76398.0084.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,643.502,000.0056.9 %5.0790.66444.0143.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,434.40352.0085.5 %5.0486.43206.4157.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,279.377,536.0067.6 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 721,840 340,322 52.85 % 59,567 24,607 58.69 %