สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ549.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ175.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,974.474,837.00-21.7 %0.0833.64212.6574.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,117.291,704.0045.3 %5.0719.5541.3494.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,926.787,503.0024.4 %5.02,993.69526.1782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,446.242,039.2054.1 %5.0264.9478.1170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,838.47645.0086.7 %5.0467.3484.8581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,696.64529.0085.7 %5.0311.4945.8185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,739.79412.0089.0 %5.0312.8562.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,073.18464.0088.6 %5.0255.1125.5390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,352.44606.0081.9 %5.0137.1942.9368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,612.67416.0088.5 %5.0400.4022.1794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,412.27275.0091.9 %5.0299.1299.9166.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,146.78410.0096.0 %5.0275.715.6498.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,182.41454.0089.1 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,828.4163.0098.4 %5.0403.998.4697.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,605.645,013.20-92.4 %0.0605.45382.1336.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,821.92999.0073.9 %5.01,042.84475.2054.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,770.192,530.7332.9 %5.01,274.70292.5577.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,823.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ447.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,109.8722,658.0127.2 %5.012,104.354,038.6566.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,952.942,023.0048.8 %5.0928.7536.6896.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,103.261,096.4047.9 %5.0522.70132.6374.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี13,947.5510,545.3424.4 %5.01,309.04668.4648.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,308.4413,861.00-22.6 %0.03,943.814,942.85-25.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,378.41553.0076.7 %5.0434.3219.4195.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,696.82709.0073.7 %5.0567.42293.4848.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,470.783,663.13-5.5 %0.0852.68572.8932.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,255.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,494.152,702.0039.9 %5.01,328.08168.8587.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี13,932.245,524.4060.3 %5.01,822.4990.5695.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,318.941,734.0047.8 %5.0833.66444.6046.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,177.592,165.0031.9 %5.0776.62282.5163.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,958.712,647.4146.6 %5.01,042.84558.6846.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,078.843,821.4324.8 %5.0719.5755.7892.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,781.851,765.1183.6 %5.0757.60270.7564.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี17,784.3615,411.0013.3 %5.01,829.51525.1971.3 %5.0
รจก.ลพบุรี 68,183.3348,217.0029.3 %5.01,121.75708.6636.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,597.55719.0072.3 %5.0529.41157.8370.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,200.631,760.7845.0 %5.0738.58422.7842.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,746.49896.0067.4 %5.0681.54254.1962.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,488.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ326.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,225.376,651.36-57.4 %0.01,501.59659.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี3,865.725,324.10-37.7 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,237.7813,477.8411.5 %5.01,243.74438.1464.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 225,904.8011,021.0057.5 %5.03,228.63787.3775.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,559.916,684.56-328.5 %0.0449.85587.85-30.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี117,805.8896,100.0018.4 %5.02,036.452,113.44-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี12,373.916,763.0045.3 %5.0577.79187.3367.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ7,362.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ779.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,076.4919,448.0057.8 %5.0763.88976.02-27.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ20,472.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ344.26ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,865.04835.3870.8 %5.01,186.390.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ18,480.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,904.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,507.382,766.0021.1 %5.0871.69267.6769.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,832.34884.3368.8 %5.0624.49325.8647.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี20,732.3633,857.01-63.3 %0.03,637.0910,125.38-178.4 %0.0
รวม 544,755 375,185 0.00 % 58,658 33,524 0.00 %