สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,770.44901.0049.1 %5.0392.65407.55-3.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,774.0412,762.9057.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,737.823,514.92-28.4 %0.0506.75223.2555.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,116.75890.3771.4 %5.0433.032.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,894.165,880.1125.5 %5.01,818.85513.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,589.5433.0099.1 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,527.79511.0085.5 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,577.49414.0088.4 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,001.88363.0090.9 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,451.96573.0083.4 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,090.72322.0089.6 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,412.187,011.0738.6 %5.0840.74371.4555.8 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,247.003,681.0013.3 %5.0510.0767.4586.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,305.503,328.00-0.7 %0.0677.89456.0032.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,726.55941.4065.5 %5.0411.67264.1035.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,797.791,893.0060.5 %5.01,324.44893.0032.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,974.391,112.0062.6 %5.0563.80306.9345.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,805.221,083.0061.4 %5.0525.77444.0015.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,572.121,679.0034.7 %5.0392.65197.6049.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,119.323,134.0023.9 %5.0922.52410.4055.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,081.661,459.0064.3 %5.0982.15395.2059.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,051.27976.0068.0 %5.0601.83470.2521.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล3,964.348,515.72-114.8 %0.0979.28475.9551.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,232.301,875.0042.0 %5.0658.88316.3552.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,107.17472.0077.6 %5.045.0443.703.0 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,182.87720.0077.4 %5.0658.8738.4994.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,994.46825.5072.4 %5.0525.77233.9955.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,690.003,202.2113.2 %5.0715.93346.8551.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,434.798,780.77-61.6 %0.01,248.37757.9039.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,393.521,404.0068.0 %5.01,058.21505.2552.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,009.211,131.0062.4 %5.0582.81171.4770.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,104.598,472.45-19.3 %0.01,153.2993.5791.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,670.691,207.0088.7 %5.0582.81377.2235.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,111.301,763.0043.3 %5.0753.96500.4733.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,921.531,381.0052.7 %5.0544.78240.2455.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,141.051,389.0055.8 %5.0624.05410.7234.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,104.711,649.0046.9 %5.0487.7339.1292.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,739.645,852.0045.5 %5.0341.73340.730.3 %0.5
รจจ.สตูล 31,875.6436,226.00-13.6 %0.0634.07487.2723.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,466.37389.0084.2 %5.0354.62133.0062.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,135.401,446.0053.9 %5.0620.85366.7040.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,898.741,248.0056.9 %5.0430.69246.0542.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,337.704,011.367.5 %3.5696.91227.0567.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,252.491,964.0053.8 %5.0620.85242.6060.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,227.902,424.0053.6 %5.0770.65345.3055.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล19,093.467,270.0561.9 %5.01,267.45633.6550.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,179.593,351.1319.8 %5.0327.45546.47-66.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,491.2331,434.0040.1 %5.0990.27779.0521.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล22,732.8513,198.1841.9 %5.0633.631,032.65-63.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู37,784.7615,468.0059.1 %5.0612.06601.911.7 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,828.4210,790.79-9.8 %0.01,390.28870.2037.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,147.581,309.1058.4 %5.0620.85523.3115.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,569.13360.0086.0 %5.0354.62163.4053.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,531.377,431.5877.2 %5.02,486.513,382.88-36.0 %0.0
รวม 423,980 239,424 43.53 % 36,113 21,300 41.02 %