สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,490.56629.0074.7 %5.0418.32225.0646.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,346.435,104.5038.8 %5.0125.16155.05-23.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง18,990.587,793.9259.0 %5.071.29232.18-225.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,879.37985.0065.8 %5.0627.49214.7065.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,933.502,097.0028.5 %5.0634.6770.8688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง13,246.765,351.2659.6 %5.02,357.93627.9573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,512.96219.0093.8 %5.0158.807.7495.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,742.111,131.0080.3 %5.0284.0561.6178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,297.31789.0076.1 %5.0237.4793.5060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,748.98557.0085.1 %5.0334.4392.8772.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,034.74431.0089.3 %5.0255.0793.1863.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,510.81273.0092.2 %5.0253.0191.6863.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,527.59286.0091.9 %5.0314.7492.6470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,536.66251.0092.9 %5.0282.8530.5089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,507.61363.0089.7 %5.0317.361.0099.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,743.474,356.1059.5 %5.0751.75186.2075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,312.664,159.903.5 %1.51,216.98190.9584.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,765.102,125.0023.1 %5.0570.44174.4969.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,815.711,413.0063.0 %5.01,026.81665.7735.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,130.47750.0081.8 %5.0666.21269.8059.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,400.191,000.0070.6 %5.0741.58240.0067.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,827.691,512.0060.5 %5.01,159.93822.1429.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,738.842,243.00-29.0 %0.0464.85316.3531.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,324.002,226.7658.2 %5.01,235.98827.4533.1 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,332.912,692.1919.2 %5.0798.63658.3517.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,199.4910,105.00-40.4 %0.01,654.35210.9087.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง157,331.97143,663.008.7 %4.0469.65407.7513.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง2,989.172,072.0030.7 %5.0665.52183.6872.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,709.844,024.6329.5 %5.04,944.96751.0284.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,462.603,249.0027.2 %5.073.7182.35-11.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,056.92420.0086.3 %5.0817.630.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,836.30957.0066.3 %5.0608.47129.0178.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,115.612,859.008.2 %4.0798.62297.1062.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,927.6723,745.30-300.6 %0.04,221.131,755.5058.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,463.193,792.0015.0 %5.01,350.09374.7272.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,862.34899.0081.5 %5.0779.61194.4575.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,647.5611,440.32-32.3 %0.01,293.73216.6083.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,997.472,304.0042.4 %5.01,064.841,235.00-16.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,786.353,429.009.4 %4.5950.76441.2053.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,187.041,642.0048.5 %5.0760.58185.9275.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,757.852,125.0043.5 %5.01,026.82513.0050.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,709.802,421.0010.7 %5.0608.47110.6181.8 %5.0
สพ.ตรัง11,363.789,497.0016.4 %5.0944.97503.5046.7 %5.0
รจจ.ตรัง 144,029.1452,583.0063.5 %5.01,024.131,031.75-0.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,633.31631.0076.0 %5.0456.34156.7565.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,670.662,184.0040.5 %5.0912.73470.2548.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,787.98721.0074.1 %5.0589.45228.0061.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,177.053,938.005.7 %2.5969.76495.9048.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,002.831,107.0063.1 %5.0412.20393.304.6 %2.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,371.764,012.208.2 %4.0760.58413.2545.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง77,433.853,092.1396.0 %5.0717.44499.0530.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่13,183.847,553.5942.7 %5.02,419.19759.1368.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 122,319.659,936.5255.5 %5.01,229.41675.0045.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 226,015.368,554.9567.1 %5.01,355.82551.0059.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,422.074,145.5335.4 %5.0305.88860.70-181.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง71,475.8547,795.0033.1 %5.01,317.61558.3057.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,448.8320,429.00-5.0 %0.0641.97225.1564.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,636.6017,938.12-1.7 %0.0667.37491.1526.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,137.4714,115.176.8 %3.0568.03346.7539.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ17,660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,795.225,433.9963.3 %5.0615.99370.5039.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด49,877.4727,960.0043.9 %5.0758.60262.2965.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,734.8013,537.00-39.1 %0.01,773.59945.6546.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,035.0023,073.0134.1 %5.0715.85298.4258.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,645.931,572.0056.9 %5.0874.68715.6218.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง1,849.76585.0068.4 %5.0475.36197.8658.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง27,729.2510,015.9963.9 %5.03,634.827,297.14-100.8 %0.0
รวม 942,516 558,296 40.77 % 61,537 32,278 47.55 %