สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,487.67733.0070.5 %5.0371.09131.5464.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,576.771,216.1088.5 %5.062.71154.03-145.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,973.272,050.0031.1 %5.0634.89205.2067.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,436.341,032.0070.0 %5.0542.2743.8191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,148.494,882.0256.2 %5.02,348.77583.7075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,492.29275.0092.1 %5.0328.4317.4594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,462.25307.0091.1 %5.0243.8522.3690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,471.85238.0093.1 %5.0228.5532.7385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,395.68270.0092.0 %5.0241.2863.5873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,594.17118.0096.7 %5.0383.9639.3589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,499.68115.0096.7 %5.0282.4677.2872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,644.13124.0096.6 %5.0126.8235.4572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,510.66229.0093.5 %5.0185.1161.9866.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,835.394,404.1024.5 %5.0905.48427.5052.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,456.64627.0074.5 %5.0400.49361.009.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,942.961,840.0062.8 %5.0790.43482.1339.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,107.95971.0068.8 %5.0484.89353.7627.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,380.87860.0074.6 %5.0694.36496.5228.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,578.041,489.0058.4 %5.0884.54948.10-7.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,967.421,430.0027.3 %5.0476.86328.3431.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,627.813,204.0030.8 %5.01,359.92802.2641.0 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,080.431,952.0052.2 %5.0550.67430.7621.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,341.777,543.9943.5 %5.01,207.81429.2664.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,111.632,101.0032.5 %5.0732.410.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,786.84825.0053.8 %5.045.54130.02-185.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,768.22415.0085.0 %5.0447.1619.9595.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,687.981,104.0058.9 %5.0504.21518.67-2.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,346.741,697.3949.3 %5.0713.39384.7546.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง21,420.6029,455.52-37.5 %0.01,226.831,087.6811.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,617.152,427.0056.8 %5.01,436.69328.8777.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,091.011,302.0068.2 %5.0542.62237.1156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,055.766,222.51-23.1 %0.01,188.7830.1097.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,537.81658.0081.4 %5.0865.53294.5066.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,303.931,693.0048.8 %5.0751.43484.5035.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,665.662,088.0043.0 %5.0525.04134.5574.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,490.341,727.0061.5 %5.0941.59259.8772.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,362.162,976.9244.5 %5.0675.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,717.071,431.0086.6 %5.02,843.38360.4987.3 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 48,763.0226,164.7346.3 %5.0843.06371.2956.0 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 6,389.2210,651.98-66.7 %0.0385.80619.55-60.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,435.00665.0072.7 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,545.62475.8081.3 %5.0537.53130.1575.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,248.393,252.1723.4 %5.0865.53154.0982.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,186.65500.0084.3 %5.0618.31243.2060.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 143,729.597,266.3483.4 %5.01,071.92508.2552.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 217,443.695,612.6567.8 %5.01,170.78238.9579.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,157.123,412.9087.9 %5.0311.37378.59-21.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง83,322.9852,968.0036.4 %5.01,526.88220.3585.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม79,584.1315,341.0080.7 %5.0689.30243.9064.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง163,519.3812,896.2092.1 %5.03,376.001,930.8542.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,936.788,889.6840.5 %5.0576.92273.6052.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,123.54246.7797.8 %5.0492.91474.113.8 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 33,679.2513,971.9958.5 %5.0534.50426.6620.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,693.5214,988.00-40.2 %0.01,794.721,119.5137.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,073.471,550.4049.6 %5.0687.3160.0591.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,562.58803.0068.7 %5.0481.79282.9141.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง19,664.3813,828.0029.7 %5.05,292.447,105.00-34.2 %0.0
รวม 766,034 285,518 62.73 % 48,147 25,641 46.74 %