สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,521.87240.0090.5 %5.0388.31165.3057.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,271.907,696.8842.0 %5.078.7357.2227.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,977.004,000.95-34.4 %0.0559.45107.2980.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,962.121,313.0055.7 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,452.9010,895.8049.2 %5.02,575.16351.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,219.27761.0082.0 %5.0211.2048.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,447.96212.0093.9 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,536.90368.0089.6 %5.0169.3416.9990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,143.40508.0083.8 %5.0217.0647.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก2,823.15292.0089.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,752.86265.0092.9 %5.0168.7085.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,449.96229.0093.4 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,441.55231.0093.3 %5.0190.5388.3553.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง2,871.54250.0091.3 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,351.27115.0096.6 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,654.61139.0096.2 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,192.41159.0095.0 %5.0250.21120.6551.8 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,624.973,916.20-8.0 %0.0551.50125.4077.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,048.381,478.0070.7 %5.0730.61381.9047.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,617.05688.0081.0 %5.0411.44184.3055.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,726.07880.0081.4 %5.01,320.11779.0041.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,921.92860.0070.6 %5.0559.47231.8058.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,233.56514.0084.1 %5.0578.48411.3528.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,828.121,840.0051.9 %5.0787.64645.6418.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,222.292,420.4624.9 %5.0516.06294.5042.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,748.343,104.5534.6 %5.01,320.11819.8537.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,188.321,408.8255.8 %5.0673.55405.6239.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,416.137,837.0045.6 %5.01,548.30317.5779.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,609.051,998.3944.6 %5.0901.74115.1287.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,759.87786.0055.3 %5.038.85102.79-164.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,263.31680.0079.2 %5.0711.6045.6093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,612.41459.0082.4 %5.0426.38231.8045.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี7,093.372,437.5965.6 %5.0730.61418.0042.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,741.61902.0086.6 %5.01,890.591,798.204.9 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,755.413,037.0055.0 %5.01,377.14967.1029.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,000.12840.0083.2 %5.0863.72406.5552.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,777.025,987.1723.0 %5.01,795.5167.4596.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,398.562,155.0079.3 %5.0578.47403.7530.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,768.721,200.0068.2 %5.0844.71266.0068.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี7,985.151,500.0081.2 %5.0977.80256.5073.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,236.901,784.0057.9 %5.0817.34472.1542.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,603.791,690.0035.1 %5.0407.3447.7988.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี20,895.1110,807.0048.3 %5.0479.63222.3053.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี63,006.8151,873.0017.7 %5.0908.47766.7815.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,013.391,657.0045.0 %5.0597.48216.0063.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,170.722,387.7242.8 %5.0920.77183.4580.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,310.761,154.7065.1 %5.0635.52210.9066.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,078.826,604.3945.3 %5.01,225.03516.8057.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,797.841,110.0070.8 %5.0939.79249.8573.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี3,817.44458.9988.0 %5.0939.79525.8044.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,007.852,337.9066.6 %5.01,046.33324.7969.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 156,005.377,450.0886.7 %5.0721.57616.5514.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 225,877.956,789.6273.8 %5.0853.28629.8726.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 337,937.245,520.5085.4 %5.0720.711.8599.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,940.972,127.0464.2 %5.0480.88433.629.8 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี51,274.9722,396.0056.3 %5.01,008.90612.2039.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี78,682.7522,008.0072.0 %5.0696.22591.8515.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี53,989.0618,518.0065.7 %5.0581.58331.5543.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี70,793.8211,675.0783.5 %5.0654.56530.1019.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี49,347.5912,936.0073.8 %5.0581.80716.08-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี89,192.4822,577.1074.7 %5.0630.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,669.7510,017.2220.9 %5.01,395.971,814.19-30.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,923.841,627.0144.4 %5.0559.45209.9562.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,388.56436.0081.7 %5.0331.26125.5962.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี43,949.099,312.0078.8 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 912,323 309,859 66.04 % 51,803 33,447 35.43 %