สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,765.94141.0096.3 %5.0463.62235.7749.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา66,051.2731,951.2151.6 %5.01,044.04474.3354.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,623.628,138.2062.4 %5.0403.95302.4725.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,878.5910,489.2281.2 %5.01,004.22847.3015.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,842.731,458.0048.7 %5.0596.73126.0178.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา2,287.40500.0078.1 %5.0451.3344.6890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา21,792.929,667.7255.6 %5.01,548.58200.1987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,403.79399.0088.3 %5.0172.9259.8565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,422.52443.0087.1 %5.0201.35113.0543.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,369.57211.0093.7 %5.0245.06112.1054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,371.63392.0088.4 %5.0258.15120.6553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,340.2869.0097.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,541.94469.0086.8 %5.0262.3047.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0463.6265.5585.9 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,397.687,065.5915.9 %5.0922.30246.5073.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,919.722,085.3928.6 %5.0610.14577.605.3 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13164.3548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,367.781,382.0068.4 %5.01,418.351,286.309.3 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,917.841,057.0063.8 %5.0595.3366.5088.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,723.37347.0087.3 %5.0558.70310.4844.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,437.232,166.0051.2 %5.01,032.141,298.65-25.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,226.716,141.001.4 %0.51,467.63339.1976.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,324.322,455.6543.2 %5.01,262.29786.5537.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,842.071,581.5044.4 %5.0615.75114.1881.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,079.068,959.9831.5 %5.01,376.39277.2379.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,724.991,806.0051.5 %5.0996.0756.5294.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39154.23-206.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,376.03440.0081.5 %5.0463.6248.1789.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,754.30649.0076.4 %5.0577.71407.3029.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,544.762,402.0032.2 %5.0862.95298.0565.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,348.6117,753.60-308.3 %0.01,224.26361.2570.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,608.513,407.0067.9 %5.02,555.38580.0577.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,445.611,464.0057.5 %5.0881.975,497.65-523.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,056.517,986.43-31.9 %0.01,189.1356.3395.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,427.43893.0091.4 %5.0672.79539.0219.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,430.213,264.104.8 %2.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,843.581,381.0071.5 %5.0767.9289.1988.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,165.102,351.0054.5 %5.0977.05593.0039.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,681.142,458.808.3 %4.0520.6758.6688.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,518.152,782.0070.8 %5.0707.21692.972.0 %1.0
รจก.ยะลา 42,167.1647,618.70-12.9 %0.0938.83192.6579.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,151.473,984.544.0 %2.0615.75589.004.3 %2.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,328.591,780.0046.5 %5.0637.93131.6879.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,544.811,466.0042.4 %5.0459.23126.3572.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,725.724,157.92-11.6 %0.0939.02416.0055.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,217.15834.0080.2 %5.01,212.01258.7978.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,092.832,478.0039.5 %5.01,072.131,487.99-38.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา13,545.433,433.6374.7 %5.0454.507.6098.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต317,097.362,120.1087.6 %5.01,656.83450.9272.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 150,608.2512,582.7275.1 %5.0993.01490.9450.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,544.228,731.2159.5 %5.01,132.32323.6071.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 285,600.624,113.6195.2 %5.0452.621,226.45-171.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา58,901.8137,426.0036.5 %5.01,265.88792.3037.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา25,303.7919,158.0024.3 %5.0651.42102.0384.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา18,620.7711,654.0037.4 %5.0613.47356.1441.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน37,761.1514,820.0060.8 %5.0649.55613.005.6 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพเบตง34,380.7916,412.9952.3 %5.0957.95248.2574.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,050.9114,884.861.1 %0.52,347.651,404.1040.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา31,933.5734,794.18-9.0 %0.0946.83608.8535.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,590.872,486.0030.8 %5.0748.86346.1153.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,481.24169.0093.2 %5.0463.62213.7553.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา80,207.3912,427.0084.5 %5.020,115.229,890.2250.8 %5.0
รวม 880,709 404,140 54.11 % 69,929 38,223 45.34 %