สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,612.00983.0062.4 %5.0519.27550.89-6.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส10,984.7120,966.12-90.9 %0.066.19140.60-112.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส14,974.357,712.4148.5 %5.098.131,101.00-1,022.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,294.863,900.48-18.4 %0.0538.30213.7560.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,892.691,476.0049.0 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,546.719,186.003.8 %1.52,611.03658.3574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,490.24381.0089.1 %5.0205.65106.8148.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,407.67150.0095.6 %5.0181.41104.1442.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,464.2213.0099.6 %5.0160.3837.8876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,938.24226.0095.4 %5.0201.2243.8178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,477.04150.0095.7 %5.0286.04104.9363.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,694.95248.0093.3 %5.0313.16102.8567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,430.06252.0092.7 %5.0343.7428.0291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,393.9524.0099.3 %5.0342.5576.8477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,113.48678.0083.5 %5.0406.6386.5178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,546.93250.0093.0 %5.0252.0078.0769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ920.4613.0098.6 %5.0222.49658.35-195.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,653.65143.0096.1 %5.0187.7096.2548.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก8,730.6218,417.48-111.0 %0.01,120.69604.6946.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,189.129,296.40-1.2 %0.0739.101.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส2,996.055,439.15-81.5 %0.0766.48286.9062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,526.971.00100.0 %5.0333.22233.7029.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,502.58971.0061.2 %5.0440.77173.8560.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,536.78652.0074.3 %5.0519.85350.0032.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,653.99947.8064.3 %5.0519.22141.7972.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,053.32691.0077.4 %5.0709.43279.9560.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,227.47690.5078.6 %5.0705.17608.4513.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,843.691,866.0051.5 %5.01,051.72816.1322.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส1,947.522,003.79-2.9 %0.0491.419.0098.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,068.121,895.0653.4 %5.01,146.81810.4329.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,136.26906.9071.1 %5.0747.4669.2990.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ13,548.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ371.08ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส83,280.8488,563.93-6.3 %0.0644.29631.002.1 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,139.341,604.0048.9 %5.0747.46341.1254.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,788.004,243.0060.7 %5.071.9276.36-6.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ787.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,698.07576.0078.7 %5.0557.30239.3657.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,619.242,213.0091.4 %5.010,540.70176.9598.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส13,774.4220,533.80-49.1 %0.03,504.783,009.0214.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,908.575,014.35-2.2 %0.01,508.102,033.00-34.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,764.241,427.0070.0 %5.0842.5671.0191.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,617.247,466.00-61.7 %0.01,250.85220.2882.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,415.271,034.0086.1 %5.0747.46790.40-5.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,886.123,034.0021.9 %5.0956.64622.2535.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,703.101,660.0055.2 %5.0785.50448.9142.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,485.021,373.0069.4 %5.01,298.93102.0892.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,680.472,071.0022.7 %5.0538.2952.4390.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,557.947,368.0036.3 %5.0530.93338.2736.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส 43,881.0927,669.3636.9 %5.0834.60186.4377.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,857.311,879.0034.2 %5.0614.35232.2962.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,159.212,998.0027.9 %5.01,127.78364.8067.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,949.471,888.0036.0 %5.0614.3535.1594.3 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,943.144,070.6831.5 %5.01,374.96693.5049.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,396.042,393.0045.6 %5.01,279.91207.8183.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,435.755,495.75-23.9 %0.0975.66892.258.5 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส64,119.344,847.7592.4 %5.02,575.24595.3976.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 197,213.2212,653.7187.0 %5.01,200.49617.7348.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 217,773.688,591.0751.7 %5.01,853.491,479.1520.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,360.755,348.2762.8 %5.0965.67369.5561.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,267.621,976.00-55.9 %0.0284.00223.7921.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส26,141.287,788.0070.2 %5.0776.27416.7746.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก92,680.4317,848.0080.7 %5.0864.72900.03-4.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,506.3311,387.911.0 %0.51,907.181,429.2525.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,084.181,287.8158.2 %5.0709.43351.2850.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,544.081,776.0030.2 %5.0481.25207.0557.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส52,702.0213,190.0075.0 %5.06,727.696,162.658.4 %4.0
รวม 775,582 371,799 52.06 % 66,289 33,093 50.08 %