สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,316.93174.0092.5 %5.0399.96176.9955.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 12,638.9612,426.041.7 %0.598.0788.0110.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,661.02416.0084.4 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,745.78416.0084.8 %5.0609.13238.8460.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ11,535.167,040.0039.0 %5.01,293.711,009.4722.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,610.001.00100.0 %5.0418.9746.4088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,450.01163.0095.3 %5.0251.31130.1248.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,110.76252.0091.9 %5.0393.05130.7066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,594.62272.0092.4 %5.0411.6458.7685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,462.07616.0082.2 %5.0258.0845.2382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,410.34155.0095.5 %5.0338.9220.8593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,437.84295.0091.4 %5.0220.7628.8986.9 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,985.655,671.7518.8 %5.0875.36328.7062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,039.083,091.1123.5 %5.0875.36717.2518.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,359.77479.0079.7 %5.0418.97157.0862.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ2,900.901,648.0043.2 %5.0856.34234.2572.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,709.51481.0082.2 %5.0590.12293.0150.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,147.48312.0085.5 %5.0457.01437.154.3 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,390.76569.0087.0 %5.01,369.771,129.2817.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,318.06933.8029.2 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,770.591,937.9848.6 %5.01,084.53463.4957.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,926.171.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,388.161,618.0452.2 %5.0856.34311.0863.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ2,869.76642.0077.6 %5.0666.18244.9363.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,859.04628.0078.0 %5.0666.1838.0294.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,345.87325.0086.1 %5.0514.05346.2732.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,859.323,500.00-22.4 %0.0647.17243.9962.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ12,747.691.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,819.521.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ4,710.432,285.0051.5 %5.01,521.90280.2581.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,007.151.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,462.9843.0098.8 %5.0514.05244.8252.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,844.931,532.0046.1 %5.0647.17513.6620.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,026.601,251.0068.9 %5.0837.33789.575.7 %2.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,240.56948.0070.7 %5.0837.331,045.00-24.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,473.66440.0082.2 %5.0476.0245.4290.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,362.661,937.0079.3 %5.0685.20347.1949.3 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 32,893.7825,751.1121.7 %5.0766.35687.5110.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,401.32576.0076.0 %5.0437.99118.9972.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,185.982,235.3329.8 %5.0609.13205.7966.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,560.851,009.0077.9 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,802.762,192.0021.8 %5.0628.15307.9951.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,450.08729.5178.9 %5.0932.41500.6546.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,832.611,481.0447.7 %5.0647.17105.0283.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ52,970.759,340.6582.4 %5.01,642.67717.3256.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,243.722,423.0061.2 %5.0296.75278.356.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ3,181.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ7,994.7511,483.00-43.6 %0.01,513.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,057.76792.0074.1 %5.0628.15315.2449.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,406.40428.0082.2 %5.0437.99281.4435.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ13,735.617,459.0045.7 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 292,076 118,402 59.46 % 40,751 16,819 58.73 %