สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,859.65690.0075.9 %5.0240.68205.8514.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,748.527,029.7044.9 %5.0123.99125.40-1.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,981.362,286.0023.3 %5.0563.42100.8482.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,172.781,440.0054.6 %5.0601.4173.7987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท8,788.457,457.0015.2 %5.02,160.73303.2786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,147.65368.0088.3 %5.0206.02100.5451.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,153.18342.0091.8 %5.0190.8749.6874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,284.49156.0095.3 %5.0172.7366.7361.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,294.62599.0086.1 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,584.59610.0083.0 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง958.9465.0093.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,873.453,261.0015.8 %5.0811.88627.1722.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,220.87452.0079.6 %5.0335.64160.1552.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,707.741,217.0067.2 %5.0867.68440.9249.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,265.803,122.434.4 %2.0768.91194.0074.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1240,818.133,197.0092.2 %5.017,542.653,325.0081.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,838.281,859.0034.5 %5.0506.34375.2525.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท4,593.593,039.0033.8 %5.01,438.151,216.9315.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท28,297.071,000.4796.5 %5.01,526.88262.7882.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,110.723,091.1124.8 %5.01,142.5883.0392.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,790.3033.3598.1 %5.0440.10167.4362.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,234.242,128.0049.7 %5.01,206.25606.1949.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ1,980.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,996.031,407.5464.8 %5.01,541.592,874.51-86.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,804.8312,791.29-166.2 %0.0981.77160.6583.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,562.20161.0095.5 %5.0867.59422.8751.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,098.80992.0068.0 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,525.03599.0076.3 %5.0411.29228.1644.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,452.943,011.9012.8 %5.0772.59398.1748.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,686.492,580.0044.9 %5.01,152.91191.4483.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,503.862,539.0079.7 %5.01,533.24617.5059.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ214.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,565.806,620.40-45.0 %0.01,095.8784.6392.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,547.682,075.0080.3 %5.0658.50596.609.4 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,130.742,573.0137.7 %5.0715.52200.1072.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,448.643,414.001.0 %0.5810.60526.6835.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,745.462,532.007.8 %3.5487.362.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท10,245.85719.0093.0 %5.0544.40224.8158.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 35,715.8926,955.6624.5 %5.0566.92780.53-37.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,664.252,761.00-3.6 %0.0430.3125.2494.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,239.571,764.0045.5 %5.0643.25342.3246.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,626.491,355.0048.4 %5.0449.32218.0051.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,571.823,299.707.6 %3.5810.63299.3663.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,661.681,014.0061.9 %5.0563.42135.9975.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,868.882,827.501.4 %0.5487.3594.6080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท249,558.174,993.6398.0 %5.01,261.77208.2283.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท68,745.0478,080.00-13.6 %0.01,294.55402.3168.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท158,201.2718,463.0088.3 %5.03,348.32742.9577.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท7,751.471,004.0087.0 %5.01,310.161,166.7410.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,241.97711.9678.0 %5.0620.47366.3741.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท3,548.19617.0082.6 %5.0296.49288.162.8 %1.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ3,906.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,519.58ประเมินไม่ได้0.0
รวม 768,433 229,305 70.16 % 55,701 20,088 63.94 %