สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,787.39515.0086.4 %5.0401.75111.2072.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,825.505,219.6059.3 %5.068.7864.825.8 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี8,017.175,131.1136.0 %5.01,789.92114.3193.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,848.171,200.0057.9 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,469.4827,261.1237.3 %5.09,801.22324.5996.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 120,055.710.00100.0 %5.05,154.331,761.4065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,881.477,988.9161.7 %5.03,586.24667.6781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,091.0226,124.00-8.4 %0.04,267.15510.8988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7031.4689.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3649.9081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,648.311,111.0076.1 %5.0291.1050.8382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,656.47540.0092.9 %5.0352.2957.2983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,475.87407.3088.3 %5.0313.0472.0177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง4,862.691,285.0073.6 %5.0391.15106.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,661.891,150.0075.3 %5.0315.6163.9279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,670.971,336.0063.6 %5.0354.5542.5288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0404.6457.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,390.781,176.0073.2 %5.01,178.9647.5096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,171.771,706.0067.0 %5.0404.9156.0586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 25,745.151,302.7077.3 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง961.8978.0091.9 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,364.80787.0082.0 %5.0222.9550.6277.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,374.898,619.00-60.4 %0.02,025.741,661.5518.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,815.002,361.0038.1 %5.0932.79613.9534.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 216,939.918,869.0047.6 %5.04,033.64615.6084.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,951.023,446.0042.1 %5.01,314.52213.1183.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,629.121,581.0071.9 %5.0746.39588.5421.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,879.373,325.8031.8 %5.0904.28324.7564.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,052.751,131.0063.0 %5.0648.96589.009.2 %4.5
สำนักชลประทานที่ 961,276.4848,576.0020.7 %5.022,981.128,431.0063.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,880.431,502.0061.3 %5.01,457.30682.1053.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,354.971,533.0054.3 %5.0460.88449.972.4 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,244.912,406.0043.3 %5.01,162.39367.9368.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,928.914,688.2640.9 %5.01,766.560.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,923.832,434.00-26.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,300.122,716.0036.8 %5.01,162.39705.0039.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,749.592,728.0052.6 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,285.153,198.0025.4 %5.03,467.702,421.1530.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,121.1519,020.00-5.0 %0.01,885.00158.6691.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 26,182.4711,989.4654.2 %5.07,934.083,498.8555.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)11,441.067,805.0031.8 %5.03,028.86931.0069.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,555.991,965.0044.7 %5.0845.21300.8064.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)22,303.648,380.4762.4 %5.07,230.1061.4199.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)21,750.858,603.0060.4 %5.08,318.05748.6591.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,992.40868.0082.6 %5.01,428.61109.7092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,491.12808.4076.8 %5.0558.06266.5252.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,886.188,121.00-38.0 %0.01,350.60382.2871.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี50,616.2524,477.7051.6 %5.016,277.83150.6199.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,935.614,460.0024.9 %5.0926.29433.8553.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,712.651,023.0072.4 %5.0603.08133.1977.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี11,005.1810,099.308.2 %4.01,840.00178.9890.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,399.862,816.0036.0 %5.01,086.33323.5170.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี7,942.197,734.322.6 %1.01,318.70257.2080.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,825.588,543.11-9.2 %0.01,980.08765.7061.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,210.473,929.006.7 %3.0916.78111.4487.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,951.3912,531.0085.2 %5.0760.38247.6767.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,535.356,910.0058.2 %5.0777.31373.3652.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 411,558.50262,720.0036.2 %5.03,765.692,218.3041.1 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา138,264.9441,052.8470.3 %5.01,855.441,738.506.3 %3.0
ทสญ.ชลบุรี 46,226.1327,468.0040.6 %5.0745.581,152.54-54.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,690.0912,000.0018.3 %5.02,071.242,106.23-1.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,142.81739.0076.5 %5.0477.81105.5877.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,651.385,649.780.0 %0.51,645.32295.8982.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี25,581.2828,218.00-10.3 %0.01,669.19515.9469.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,338.583,614.0016.7 %5.01,097.85657.4040.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,299.3210,262.93-10.4 %0.01,865.98457.9075.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,727.352,504.0056.3 %5.01,385.07778.6943.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,784.934,252.5037.3 %5.0729.22290.9860.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,556.407,501.6928.9 %5.0879.34187.0078.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง16,616.759,406.4043.4 %5.0939.61951.18-1.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 181,418.6012,733.5584.4 %5.0922.24316.7365.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 219,009.856,646.7465.0 %5.01,162.55162.6186.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 344,274.607,921.9182.1 %5.0625.58357.7142.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,225.1013,121.6956.6 %5.0433.75478.80-10.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,409.127,006.0070.1 %5.0276.07227.4117.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี66,086.3335,385.0046.5 %5.01,382.601,309.555.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ67,665.8359,812.5111.6 %5.0900.20765.2515.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี95,313.7138,901.0059.2 %5.0740.89502.0132.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี47,997.3733,435.9330.3 %5.0834.161,158.84-38.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน88,400.9636,110.9959.2 %5.0484.021,079.20-123.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา45,402.572,322.6094.9 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,649.0520,426.8328.7 %5.0624.34721.95-15.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,982.8120,927.5016.2 %5.0585.35289.2850.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี28,281.7327,498.012.8 %1.01,913.352,979.76-55.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี10,935.214,106.6262.4 %5.03,185.331,640.8648.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,654.7931,606.00-79.0 %0.0561.0544.6292.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,945.151,148.0061.0 %5.03,788.84421.5888.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,695.6114,944.0024.1 %5.0849.52117.1686.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,249.803,463.1644.6 %5.0972.23625.3935.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,400.6114,931.00-101.8 %0.01,571.4238.4797.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,401.124,501.0616.7 %5.01,449.51212.8085.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,631.623,889.0016.0 %5.01,071.7135.6496.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,320.031,420.0057.2 %5.0485.41229.2552.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 238,356.3733,159.6713.5 %5.010,259.369,092.4011.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี57,118.2720,955.9063.3 %5.08,626.976,279.2627.2 %5.0
รวม 2,186,241 1,205,280 44.87 % 196,688 72,027 63.38 %