สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,535.171,020.0059.8 %5.0164.6146.7571.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง727,194.132,749.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,232.8310,505.70-100.8 %0.0129.8821.3583.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,453.633,242.156.1 %3.0848.8144.2794.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,144.562,289.0044.8 %5.0698.7784.0888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง36,987.2423,580.0036.2 %5.03,817.401,338.1564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4024.7590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,639.90593.0083.7 %5.0244.3363.0574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,016.79949.0076.4 %5.0233.9432.2686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,456.781,391.0059.8 %5.0366.74106.4671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,322.79340.0092.1 %5.0137.8838.4372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,486.21448.0087.1 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,814.38913.8476.0 %5.0332.0940.6487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา1,663.27190.0088.6 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,577.02736.0079.4 %5.0158.8363.9959.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8,219.256,969.1515.2 %5.01,478.43101.7093.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,562.601,854.0059.4 %5.02,043.99457.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,152.582,161.0031.5 %5.0708.14422.7840.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,555.841,651.5053.6 %5.0468.21306.9134.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,906.722,237.0042.7 %5.0925.18377.2359.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,938.671,200.0069.5 %5.0603.62230.6361.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,146.37908.0071.1 %5.0641.72344.9046.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,273.523,349.2636.5 %5.01,190.75627.1047.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,081.773,693.009.5 %4.5832.09238.5071.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง3,894.095,299.00-36.1 %0.01,591.7744.5197.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง3,622.111,605.0055.7 %5.01,003.03274.5172.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,777.06898.0076.2 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง16,094.2812,747.0020.8 %5.02,410.21442.5181.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,545.852,415.0031.9 %5.0755.82186.3175.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,545.43806.0077.3 %5.0831.8861.3192.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,740.26268.0090.2 %5.0584.68327.5044.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,865.472,522.0034.8 %5.0793.85188.6476.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,606.872,118.0041.3 %5.0554.16143.6174.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,489.2810,631.97-93.7 %0.01,477.53117.2792.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,390.242,626.0022.5 %5.0850.90119.7585.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,799.851,900.0060.4 %5.0907.95213.3676.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,821.073,932.0042.4 %5.01,022.04434.6757.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,131.812,922.4529.3 %5.0869.9236.3895.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง70,651.3617,640.0075.0 %5.0883.74148.3183.2 %5.0
สพ.ระยอง106,818.0524,650.0076.9 %5.0389.05152.5360.8 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 315,568.5914,025.5995.6 %5.0325.61370.89-13.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,270.821,233.0045.7 %5.0394.48241.3538.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,492.734,441.9619.1 %5.01,212.20436.0164.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,250.592,222.0031.6 %5.0793.85376.0952.6 %5.0
สปส.จ.ระยอง10,929.4511,956.00-9.4 %0.01,516.46565.2362.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,480.40900.0083.6 %5.0546.6493.3582.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง2,884.774,541.96-57.4 %0.0503.26598.53-18.9 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,504.283,497.270.2 %0.5816.7980.0790.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 112,344.7311,015.7310.8 %5.01,526.93638.4258.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 230,195.548,971.0070.3 %5.01,116.57512.1054.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ17,951.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง291,921.5984,220.0071.1 %5.01,220.241,177.253.5 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด57,253.8638,225.0033.2 %5.0563.46358.2036.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย42,074.2637,904.009.9 %4.5874.40137.8084.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง27,510.9944,460.00-61.6 %0.0674.41235.6565.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง28,567.3612,976.0054.6 %5.0582.76459.5521.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,809.5223,475.80-244.7 %0.01,571.721,089.1430.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,317.543,294.0023.7 %5.01,041.06506.5051.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง548.76599.70-9.3 %0.0394.52184.1553.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง50,079.961,763.9796.5 %5.07,763.649,315.81-20.0 %0.0
รวม 1,995,161 475,673 76.16 % 55,831 25,281 54.72 %